Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Chránil sa zmyselnosti

1 S očami som si takú zmluvu ujednal, že nepozriem sa nikdy na pannu.
2 Lež aký podiel Boh to zhora zosiela a aký údel z výšky Všemocný? 3 Či nebude to skaza nešľachetnému a hriešnikom zasa nešťastie? 4 Či nepozerá on na moje chodníky a všetky kroky nepočíta mi?

Chránil sa neprávosti

5 Ak so lžou som ja azda (predtým) chodieval, za lesťou noha sa mi náhlila,
6 nech ma na spravodlivej váhe odváži, nech Boh raz pozná moju nevinnosť! 7 Ak uchýlil sa môj krok z (jeho) chodníka, ak moje srdce za očami šlo, ak na dlani mi škvrna prilipla, 8 nech rozsievam ja, druhý nech sa nakŕmi, nech siatiny mi vyrvú z koreňa! 9 Ak srdce mi azda žena zvábila, ak číhal som pri vrátach blížneho, 10 nech moja žena melie pre iného len a nech sa iní nad ňou skláňajú. 11 Veď to je iste (preveľká) neprávosť a neresť veru hodna odsúdenia tiež. 12 Bo tento oheň žerie až do zahynutia a celkom strávi moju úrodu. 13 Ak som na právo svojho sluhu nedbával a otrokyne sú so mnou vo spore, 14 čo urobím len, akže Boh raz povstane, čo odpoviem mu, ak (ma) navštívi? 15 Či môj Tvorca ho v útrobách tiež nestvoril a nestvárnil nás azda v lone sám?!

Núdznym pomáhal

16 Či odprel som, čo si núdzni prosili, a oko vdovy som var skormútil?
17 Či som sám zjedol svoju skyvu chlebíka, že sirota tiež z neho nejedla? 18 Veď ako otec choval som ju od mladi, od lona matky som ju vodieval. 19 Ak núdzneho som bez odevu zazrel ver a bez prikrývky videl bedára, 20 či jeho bedrá nepožehnávali ma, vlnou mojich oviec sa nezahrial? 21 Ak na sirotu svoju ruku vztiahol som, keď zrel som, že mám v bráne oporu, 22 nech od šije mi ruka zaraz odpadne, nech vytkne sa mi z kĺbov rameno! 23 Veď ma zachvátila bázeň pred Bohom, neodolal som jeho velebe.

Nebol hmotárom

24 Či urobil som zlato svojou nádejou, riekol som skvostom: “Moja istota!”?
25 Či radosť mal som, že mám veľké imanie, že moja ruka veľa získala? 26 Keď videl som zas, ako slnce žiarilo a mesiac jemný ako šinul sa, 27 či moje srdce bolo tajne zvedené a moju ruku pery bozkali? 28 To bol by zločin hoden trestu veľkého, veď by som zaprel Boha na nebi. 29 Či som mal radosť z nešťastia nepriateľa a zaplesal som, keď ho stihlo zlo? 30 Veď zhrešiť svojim ústam nedovolil som, by jeho život v kliatbe žiadali. 31 Či nevravela čeľaď môjho stanu tiež: “Kto z jeho mäsa nenasýtil sa?” 32 Však ani cudzinec nenocoval vonku a otvoril som dvere pocestným. 33 Či svoje viny skrýval som jak ostatní a svoj poklesok v sebe stajil som, 34 bo strach som dostal vari z huku po meste a zhrozil som sa hanby od rodín, že stíchol som hneď, k bráne nevyšiel?

Nie si je vedomý viny

35 Bár by bol niekto, čo by ma chcel vypočuť! Tu môj znak! Mocný nech mi odpovie! A žalobný spis, ktorý spíše odporca,
36 či na ramená si ho nevložím a veniec z neho neuvijem si? 37 Jemu aj počet svojich krokov oznámim a ako šľachtic predstúpim pred neho." 38 Ak by moje polia proti mne kričali a moje brázdy s nimi stenali, 39 ak úrodu ich bez odmeny jedol som, ak som ich majiteľa umoril, 40 nech bodľač vzíde mi namiesto pšenice a burina len miesto jačmeňa!