Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

1 Tu prehovoril Temančan Elifaz a vravel:

Jób nehovorí rozumne

2 "Bude azda múdry odpovedať múdrosťou do vetra a naplní si vnútro vetrom východným?
3 Bude sa hádať slovami bez osohu a neužitočnými rečami? 4 Veď ty takto kazíš bázeň pred Pánom, porušuješ zbožnú úctu voči Bohu. 5 To ti ústa navádza tvoja vina, osvojuješ si prefíkaných reč. 6 Odsudzujú ťa vlastné ústa, nie ja, svedčia proti tebe vlastné pery.

Jóbova zatemnená myseľ

7 Hádam si sa narodil prvý z ľudí, splodený si bol pred kopcami?
8 Azda si počul tajné Božie plány, vari si všetku múdrosť schmatol pre seba? 9 Čo poznáš, čo my nepoznáme? Čomu rozumieš, čo my nevieme? 10 Veď sú medzi nami aj starci, aj kmeti, vekom ešte starší než tvoj otec! 11 Božia útecha ti je už málo, jeho preláskavé slová k tebe? 12 Prečo ťa strháva tvoje srdce a prečo pomihúvaš očami, 13 keď sa s hnevom staviaš proti Bohu, keď zo svojich úst púšťaš také slová?

Človek je hriešny

14 Čože je človek, aby čistý bol, koho žena zrodila, aby bol spravodlivý?
15 Veď on nemá dôveru vo svojich svätých, nebo nie je čisté v jeho očiach, 16 ešte menej, kto ohavný, skazený - človek, čo jak vodu pije hriech!

Nepokoj hriešnikov

17 Chcem ťa teda poučiť, počúvaj ma, čo som spozoroval, chcem ti povedať,
18 čo aj múdri mužovia rozhlasujú podľa svojich predkov, nič netaja, 19 ktorí jediní dostali túto zem, nik cudzí neprešiel pomedzi nich: 20 Po všetky dni života zlý trasie sa, po všetky svoje roky tyran tiež. 21 V ušiach mu znejú desivé hlasy, záhuba naň príde v čase pokoja. 22 Neverí, že možno uniknúť z tmy, pretože je pod meč určený. 23 Blúdi a hľadá chlieb: “Kade ísť?” Vie, že je deň tmy prichystaný. 24 Prestrašuje ho čas tmy, zachvacuje ho tieseň prehrozná ako kráľa, čo sa chystá na boj. 25 Zdvihol svoju ruku proti Bohu, proti Všemocnému sa postavil, 26 útočil proti nemu s tvrdou šijou a množstvom štítov vypuklých. 27 Vo vlastnom tuku si ukryl obličaj, a nabral sadla na svoje slabiny. 28 Osídľoval spustošené mestá, domy, v ktorých nemal bývať nik, lebo boli celkom v rozvalinách.

Ako skončia zlí

29 Neobstojí imaním, nezbohatne, nerozprestrie sa tieňom po zemi.
30 Nevyjde už viac z temravy; mládniky mu spáli horúčava, vietor postrhúva jeho kvety. 31 Lži nech márne neverí oklamaný, lebo vyjde iste navnivoč. 32 Predčasne mu zvädnú ratolesti, nezazelenie sa vetva jeho. 33 Strapce stratí ako vinič nezrelé, ako oliva on zhodí kvety. 34 Družina bezbožného jalová je a oheň zhltne stany tých, čo berú úplatky. 35 Obťažkaní pohromou rodia skazu a ich lono chystá iba lož."