Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

1 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 2 Toto sú mená Gersonových synov: Lobni a Semei. 3 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 4 Merariho synovia: Moholi a Musi. A toto sú Léviho rody podľa rodín: 5 Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahat, jeho syn Zama, 6 jeho syn Joah, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetrai. 7 Kaátovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tahat, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. 10 Elkanovi synovia: Amasai, Achimot 11 a Elkana. Elka-Enovi synovia: jeho syn Sofai, jeho syn Nahat, 12 jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkana ... 13 Samuelovi synovia: ... , prvorodený, a druhý Abiáš. 14 Merariho synovia: Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Semei, jeho syn Oza, 15 jeho syn Samaa, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asaiáš. 16 A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj. 17 Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. 18 Službu konali títo a ich synovia: Z Kaátových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, 20 syna Sufa, syna Elkanu, syna Mahata, syna Amasaiho, 21 syna Elkanu, syna Johela, syna Azariáša, syna Sofoniáša, 22 syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, 23 syna Isaára, syna Kaáta, syna Léviho, syna Izraela. 24 A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici; Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, 25 syna Michaela, syna Basaiáša, syna Melchiáša, 26 syna Atanaiho, syna Zaru, syna Adaiho, 27 syna Etana, syna Zamu, syna Semeia, 28 syna Jeta, syna Gersona, syna Léviho. 29 Merariho synovia, ich bratia, po ľavej strane: Etan, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, 30 syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, 31 syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, 32 syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho. 33 Ich bratia leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu: 34 Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. 35 A toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, 36 jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitob, 38 jeho syn Sadok, jeho syn Achimás. 39 A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kaátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom: 40 V júdskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, 41 ale pole, mestá a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. 42 Áronovým synom dali útočištné mesto Hebron, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jeho pastvinami, 43 Helon a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, 44 Asan a jeho pastviny, Betsemes a jeho pastviny. 45 Z Benjamínovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny: všetkých ich miest bolo trinásť, podľa ich rodov. 46 A Kaátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, (určili) z polovice Manassesovho kmeňa žrebom desať miest. 47 Gersonovým synom podľa ich rodov z Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest. 48 Merariho synom podľa ich rodov z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom dvanásť miest. 49 Synovia Izraela dali levitom mestá a ich pastviny. 50 Určili (im) žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjamínových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena. 51 Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 52 Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na Efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, 53 Jekmaám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, 54 Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. 55 A z polovice Manassesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kaátových synov. 56 Gersonovým synom (dali) z rodov polovice Manassesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny, 57 z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Daberet a jeho pastviny, 58 Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, 59 z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, 60 Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, 61 z Neftaliho kmeňa Kedeš v Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Karjataim a jeho pastviny. 62 Ostatným Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remono a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. 63 V Zajordánsku naproti Jerichu, východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, 64 Kademot a jeho pastviny a Mefaát a jeho pastviny. 65 A z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a jeho pastviny, Manaim a jeho pastviny, 66 Hesebon a jeho pastviny a Jezer a jeho pastviny.