Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

5. kapitola

Rodokmeň Rubenov

1 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného - lebo on bol prvorodený, ale keď poškvrnil lôžko svojho otca, dostalo sa prvorodenské právo synom Izraelovho syna Jozefa; no nepočítal sa za prvorodeného,
2 lebo Júda ostal najmocnejší medzi svojimi bratmi a z neho pochádzajú kniežatá. Jozef mal iba prvorodenské práva. 3 Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného, (sú teda): Enoch, Falu, Esron a Karmi ... 4 Joelovi synovia: jeho syn Samaiáš, jeho syn Gog, jeho syn Semei, 5 jeho syn Micha, jeho syn Reiáš, jeho syn Bál, 6 jeho syn Béra, ktorého odviedol do zajatia asýrsky kráľ Telgatfalnasar; on bol kniežaťom Rubenovcov. 7 A jeho bratia podľa rodín, keď ich počítali podľa rodov: hlava Jehiel a Zachariáš. 8 Bál, syn Azazu, syna Joelovho syna Samu, býval v Aroeri až po Nebo a Bálmeon. 9 Na východ býval až ako sa vchádza na púšť od rieky Eufrat, lebo mali množstvo dobytka v galaádskej krajine. 10 Za Šaulových čias viedli vojnu s Agarejcami; tí padli ich rukou, oni sa však usadili v ich stanoch po celej východnej strane až po Galaád.

Rodokmeň Gadov

11 Gadovi synovia bývali naproti nim v krajine Bášan až po Selchu:
12 Joel predstavený, Safan druhý, ďalej Janai a Safat v Bášane. 13 Ich bratia podľa otcovských domov boli: Michael, Mosolam, Sebe, Jorai, Jachan, Zie a Heber, siedmi. 14 To sú synovia Abihaila, syna Huriho, syna Jaru, syna Galaáda, syna Michaela, syna Jesesiho, syna Jeda, syna Buza. 15 Achi, syn Guniho syna Abdiela, bol hlavou ich otcovského domu. 16 Bývali v Galaáde, v Bášane a k nemu priliehajúcich osadách a na všetkých pastvinách Saronu až po ich končiny. 17 Týchto všetkých spočítali za čias júdskeho kráľa Joatama a za čias izraelského kráľa Jeroboama. 18 Synovia Rubena, Gada a polovica Manassesovho kmeňa, siláci, mužovia, ktorí nosia štít a meč, napínajú kušu, sú vycvičení v boji, štyridsaťštyritisícsedemstošesťdesiat takých, čo tiahnu do boja, 19 viedli vojnu proti Agarejcom, Iturejcom, Nafisovi a Nodabovi. 20 Dostalo sa im pomoci proti nim. Dostali do ruky Agarejcov a všetkých, čo boli s nimi, lebo volali k Bohu v boji a dal sa im uprosiť, pretože dúfali v neho. 21 A zajali ich stáda: ich ťavy, päťdesiattisíc, ovce, dvestopäťdesiattisíc, osly, dvetisíc, a ľudských duší stotisíc, 22 lebo padlo množstvo prebodnutých; veď ten boj bol od Boha. Potom sa usadili na ich mieste až do zajatia.

Rodokmeň zajordánskych Manassesovcov

23 Synovia polovice Manassesovho kmeňa bývali v kraji od Bášanu až po Bál-Hermon, Sanir a vrch Hermon. Bolo ich veľa.
24 A toto boli hlavy ich rodín: Efer, Jesi, Eliel, Ezriel, Jeremiáš, Odoiáš a Jediel, vojvodcovia, chýrni mužovia, hlavy rodín. 25 Ale spreneverili sa Bohu svojich otcov a chodili smilne za bohmi krajiny, ktorých Boh vyhubil pred nimi. 26 Preto Boh Izraela povzbudil ducha asýrskeho kráľa Fúla - ducha asýrskeho kráľa Telgatfalnasara - a on odviedol Rubenovcov, Gadovcov a polovicu Manassesovho kmeňa do zajatia do Lahely, do Habora, do Ary a k rieke Gozan až po dnešný deň.

Rodokmeň Léviho

27 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.
28 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 29 Amramovi synovia: Áron, Mojžiš a Mária. Áronovi synovia: Nadab a Abiu, Eleazar a Itamar. 30 Od Eleazara pochádza Finés, od Finésa pochádza Abisue, 31 od Abisua pochádza Boki, od Bokiho pochádza Ozi, 32 od Oziho pochádza Zaraiáš, od Zaraiáša pochádza Merajot, 33 od Merajota pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 34 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Achimás, 35 od Achimása pochádza Azariáš, od Azariáša pochádza Johanan, 36 od Johanana pochádza Azariáš, on konal kňazský úrad v dome, ktorý postavil Šalamún v Jeruzaleme. 37 Od Azariáša pochádza Amariáš, od Amariáša pochádza Achitob, 38 od Achitoba pochádza Sadok, od Sadoka pochádza Selum, 39 od Seluma pochádza Helkiáš, od Helkiáša pochádza Azariáš, 40 od Azariáša pochádza Saraiáš, od Saraiáša pochádza Josedek; 41 Josedek však odišiel, keď Pán prostredníctvom Nabuchodonozora odviedol Júdu a Jeruzalem do zajatia.