Predchádzajúca kapitola

26. kapitola

Vrátnici

1 Oddiely vrátnikov: Z Koreovcov Meselemiáš, Koreho syn z Asafových synov.
2 Meselemiáš mal synov: prvorodeného Zachariáša, druhého Jadihela, tretieho Zabadiáša, štvrtého Jatanaela, 3 piateho Elama, šiesteho Johanana, siedmeho Eljoenaiho. 4 Obededom mal synov: prvorodeného Semeiáša, druhého Jozabada, tretieho Joacha, štvrtého Sachara, piateho Natanaela, 5 šiesteho Amiela, siedmeho Isachara, ôsmeho Folatiho, lebo Pán ho požehnal. 6 Jeho synovi Semeiášovi sa narodili synovia, ktorí vládli vo svojich rodoch, lebo to boli udatní mužovia. 7 Semeiášovi synovia: Otni, Rafael, Obed, Elzabad. Jeho bratia, udatní mužovia: Eliu a Samachiáš. 8 Títo všetci boli zo synov Obededoma; oni, ich synovia a ich bratia, udatní mužovia súci na službu: šesťdesiatdva Obededomovcov. 9 Meselemiáš mal osemnásť udatných synov a bratov. 10 Synovia Hosu, zo synov Merariho: pohlavár Semri, (lebo hoci nebol prvorodený, jeho otec ho urobil pohlavárom), 11 druhý Helkiáš, tretí Tabeliáš, štvrtý Zachariáš. Všetkých Hosových synov a bratov bolo trinásť. 12 Tieto oddiely vrátnikov mali za povinnosť konať stráž podľa pohlavárov mužstiev tak, ako ich bratia mali za povinnosť konať službu v Pánovom dome. 13 O každú bránu žrebovali malí i veľkí podľa rodov. 14 Žreb na východ padol na Selemiáša. Keď žrebovali pre jeho syna Zachariáša, múdreho radcu, vyšiel mu žreb na sever. 15 Pre Obededoma na juh a pre jeho synov na dom zbierok. 16 Pre Sefima a Hosu na západ s bránou Šaleket na stúpajúcom chodníku, stráž vedľa stráže. 17 Na východ bolo šesť levitov, na sever denne štyria, na juh denne štyria, pri zbierkach dvaja a dvaja, 18 pre Parbar na západe dvaja na ceste a dvaja pri Parbare. 19 To sú oddiely vrátnikov zo synov Koreho a zo synov Merariho.

Stráž chrámového pokladu

20 Leviti, ich bratia, ktorí boli nad pokladmi Božieho domu a nad pokladmi zasvätených vecí:
21 Zo synov Gersonovca Leladana: pohlavári rodov Gersonovca Leladana boli Jahielovci. 22 Jahielovi synovia Zatan a jeho brat Joel boli nad pokladmi Pánovho domu. 23 Z Amramovcov, Isaárovcov, Hebronovcov a Ozihelovcov ... 24 A Subael, syn Mojžišovho syna Gersona, bol kniežaťom nad pokladmi. 25 Jeho bratia z Eliezera: jeho syn Rahabiáš, jeho syn Izaiáš, jeho syn Joram, jeho syn Zechri a jeho syn Selemit. 26 Tento Selemit a jeho bratia boli nad všetkými pokladmi zasvätených vecí, ktoré zasvätili kráľ Dávid, pohlavári rodov, velitelia tisícok a stotín a vojvodcovia. 27 Z vojen a z koristi to zasvätili na opravu Pánovho domu. 28 A všetko, čo zasvätil videc Samuel, Kisov syn Šaul, Nérov syn Abner, Joab, syn Sarvie, (alebo) ktorýkoľvek darca, bolo pod rukou Selemita a jeho bratov.

Sudcovia

29 Z Isaárovcov Choneniáš a jeho synovia boli (určení) pre vonkajšiu službu nad Izraelom, za pisárov a sudcov.
30 Z Hebronovcov Hasabiáš a jeho bratia, tisícsedemsto udatných mužov, boli pre správu Izraela za Jordánom na západ vo všetkých Pánových dielach a v kráľovej službe. 31 Z Hebronovcov bol Jeriáš pohlavárom Hebronovcov podľa ich rodov a rodín. V štyridsiatom roku Dávidovho kraľovania ich popísali a zistili medzi nimi udatných mužov v galaádskom Jazeri. 32 Jeho bratov, udatných mužov, bolo dvetisícsedemsto pohlavárov rodín. Ich ustanovil kráľ Dávid nad Rubenovcami, Gadovcami a polovicou Manassesovho kmeňa vo všetkých Božích a kráľovských veciach.