Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Speváci a hudobníci

1 Dávid a vojvodcovia oddelili na službu aj zo synov Asafa, Hemana a Idutuna tých, ktorí prorokovali na citarách, harfách a cimbaloch, a počet tých, čo sa činne zúčastnili služby, bol:
2 z Asafových synov Zachur, Jozef, Nataniáš a Asarela. Asafovi synovia boli pod rukou Asafa, ktorý prorokoval pod dozorom kráľa. 3 Z Idutuna Idutunovi synovia Godoliáš, Sori, Jeseiáš, Hasabiáš, Matatiáš, šesť, pod vedením ich otca Idutuna. On prorokoval na citare na slávu a chválu Pána. 4 Z Hemana Hemanovi synovia Bokijau, Mataniau, Oziel, Subuel, Jerimot, Hananiáš, Hanani, Eliata, Gedelti, Romemtiezer, Jesbakasa, Meloti, Otir a Mahaziot. 5 Všetci títo boli synovia kráľovho vidca Hemana. Podľa Božích výrokov, že povýši jeho roh, dal Boh Hemanovi štrnásť synov a tri dcéry. 6 Títo všetci boli pod vedením svojho otca zapojení do spevu v Pánovom chráme. Pri cimbaloch, harfách a citarách boli v službe Božiemu domu pod vedením kráľa, Asafa, Idutuna a Hemana. 7 A ich počet spolu s ich bratmi vycvičenými v Pánovom speve samými majstrami bol dvestoosemdesiatosem. 8 O službe žrebovali rovnako medzi malým i veľkým, majstrom i žiakom. 9 Prvý žreb vyšiel Asafovcovi Jozefovi. Druhý Godoliášovi, jemu, jeho bratom a synom, dvanástim. 10 Tretí Zachurovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 11 Štvrtý Isaárovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 12 Piaty Nataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 13 Šiesty Bokijauovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 14 Siedmy Izrelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 15 Ôsmy Jesaiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 16 Deviaty Mataniášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 17 Desiaty Semeiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 18 Jedenásty Azareelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 19 Dvanásty Hasabiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 20 Trinásty Subaelovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 21 Štrnásty Matatiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 22 Pätnásty Jerimotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 23 Šestnásty Hananiášovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 24 Sedemnásty Jesbakasovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 25 Osemnásty Hananiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 26 Devätnásty Melotiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 27 Dvadsiaty Eliatovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 28 Dvadsiaty prvý Otirovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 29 Dvadsiaty druhý Gedeltiovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 30 Dvadsiaty tretí Mahaziotovi, jeho synom a bratom, dvanástim. 31 Dvadsiaty štvrtý Romemtiezerovi, jeho synom a bratom, dvanástim.