Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

24. kapitola

Triedy kňazov

1 Rozdelenie Áronových synov: Áronovi synovia: Nadab, Abiu, Eleazar a Itamar.
2 Nadab a Abiu zomreli pred svojím otcom; synov nemali, preto kňazskú službu konali Eleazar a Itamar. 3 Rozdelil ich Dávid a z Eleazarových synov Sadok a zo synov Itamarových Achimelech. 4 A zistilo sa, že čo sa týka mužských hláv, Eleazarových synov bolo viac ako synov Itamarových. Preto zadelili Eleazarovým synom pohlavárov pre šestnásť rodov a Itamarovým synom pre osem rodov. 5 Žrebom rozdelili aj tých, aj tých, lebo kniežatá svätyne a Božie kniežatá boli aj z Eleazarových synov, aj z Itamarových synov. 6 Popísal ich Natanaelov syn Semeiáš, pisár z rodu Léviho, pred kráľom, kniežatami, kňazom Sadokom, Abiatarovým synom Achimelechom a pred pohlavármi kňazských a levitských rodov: jeden rod sa vyžreboval z Eleazara a jeden sa vyžreboval z Itamara. 7 Prvý žreb padol na Jojariba, druhý na Jedeiáša, 8 tretí na Harima, štvrtý na Seorima, 9 piaty na Melchiáša, šiesty na Majmana, 10 siedmy na Akosa, ôsmy na Abiáša, 11 deviaty na Jesuu, desiaty na Secheniáša, 12 jedenásty na Eliasiba, dvanásty na Jakima, 13 trinásty na Hofu, štrnásty na Isbába, 14 pätnásty na Belgu, šestnásty na Emera, 15 sedemnásty na Hezira, osemnásty na Afsesa, 16 devätnásty na Feteiáša, dvadsiaty na Hezechiela, 17 dvadsiaty prvý na Jachina, dvadsiaty druhý na Gamula, 18 dvadsiaty tretí na Dalaiauho, dvadsiaty štvrtý na Maázáiauho. 19 Toto bolo ich poradie v službe, keď išli do Pánovho domu podľa poriadku, ktorý zaviedol ich otec Áron, ako mu prikázal Pán, Boh Izraela.

Triedy levitov

20 A z ostatných synov Léviho: z Amramových synov Subael, zo Subaelových synov Jehedeiáš.
21 Z Rohobiáša: z Rohobiášových synov pohlavár Jesiáš, 22 z Isaárovcov Salemot, zo Salemotových synov Jahat, 23 ... a Jeriauho synovia ... druhý Amariáš, tretí Jahaziel, štvrtý Jekmaán. 24 Synovia Oziela: Micha, z Michových synov Samir. 25 Michov brat Jesiáš, z Jesiášových synov Zachariáš. 26 Merariho synovia: Moholi a Musi. Oziauho synovia: Beno. 27 Merariho synovia: Beno, Soam, Zachur a Hebri. 28 Z Moholiho Eleazar, ktorý nemal synov. 29 Z Kisa Kisov syn Jerameel. 30 Musiho synovia: Moholi, Eder a Jerimot. To sú Léviho synovia podľa ich rodov. 31 Aj oni žrebovali tak ako ich bratia, Áronovi synovia, pred kráľom Dávidom, Sadokom, Achimelechom, pohlavármi rodín, kňazmi a levitmi pohlavára rodiny tak ako najmladšieho brata.