Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

89. kapitola

Božia milosť nad domom Dávida

1 Poučná pieseň od Etana Ezrachitu.
2 Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. 3 Veď ty si povedal: "Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky." Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. 4 "Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: 5 Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia." 6 Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. 7 Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? 8 Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. 9 Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Pane, a pravda je u teba. 10 Ty vládneš nad neskrotným morom a zmierňuješ jeho vlnobitie. 11 Rahaba si pošliapal ako raneného, svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. 12 Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty založil. 13 Sever i juh si ty utvoril, Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú. 14 Mocné je tvoje rameno, pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená. 15 Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. 16 Blažený ľud, ktorý vie jasať! Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane; 17 deň čo deň sa raduje z tvojho mena a honosí sa tvojou spravodlivosťou. 18 Lebo ty si jeho sila a nádhera a tvojou priazňou sa dvíha naša moc. 19 Veď náš vladár patrí Pánovi a náš kráľ Izraelovmu Svätému. 20 Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: "Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. 23 Nezaskočí ho nepriateľ, ani zlosyn ho nepokorí. 24 Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť. 25 S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. 26 Položím jeho ruku na more a na rieky jeho pravicu. 27 On bude volať ku mne: “Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.” 28 A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. 29 Naveky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. 30 Jeho rod udržím naveky a jeho trón bude ako dni nebies." 31 "No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, 32 keď moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje predpisy, 33 potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom. 34 Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. 35 Svoju zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst. 36 Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida. 37 Jeho rod bude trvať naveky a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón; 38 a navždy bude pevný sťa luna, verný svedok na oblohe." 39 A predsa si ho odmietol a zavrhol, nahneval si sa na svojho pomazaného. 40 Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom, do prachu si zhodil jeho korunu, 41 všetky jeho múry si rozbúral a na trosky si premenil jeho pevnosti. 42 Plienili ho všetci, čo išli okolo, a na posmech vyšiel u susedov. 43 Povýšil si pravicu jeho utláčateľov, všetkým nepriateľom si spôsobil radosť. 44 Ostrie jeho meča si otupil a nepomáhal si mu pri boji. 45 Jeho lesku si urobil koniec a na zem si povalil jeho trón. 46 Skrátil si dni jeho mladosti, zahrnul si ho hanbou. 47 Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať? Tvoj hnev bude blčať sťa oheň? 48 Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských! 49 Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti? 50 Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov, 52 ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného. 53 Nech je zvelebený Pán naveky. Staň sa. Amen.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk