Predchádzajúca kapitola

53. kapitola

Nerozumnosť bezbožných

1 Zbormajstrovi. Podľa "Machalat". Dávidov poučný chválospev. Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet."
2 Skazení sú a ohavnosti páchajú, nikto z nich nerobí dobre. 3 Boh pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha. 4 Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom nik. 5 Kde podeli rozum tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb? Nevzývajú Boha; 6 no strachom sa trasú tam, kde sa báť netreba. Boh roztrúsil kosti tvojich utláčateľov, zahanbení sú, lebo Boh nimi opovrhol. 7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona! Keď Boh vyslobodí svoj ľud zo zajatia, Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.