Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

107. kapitola

Vďaka za oslobodenie

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, ktorých vykúpil z rúk protivníkových 3 a zhromaždil z rozličných krajín od východu i západu, od severu i od mora. 4 Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. 5 Mali hlad a smäd, ubúdalo v nich života. 6 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 7 Na správnu cestu ich priviedol, aby šli po nej k trvalému bydlisku. 8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 9 lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. 10 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom, 11 lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli. 12 Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci. 13 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 14 Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol a ich putá rozlomil. 15 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 16 lebo rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa. 17 Na ceste neprávosti rozum stratili a trpeli za svoje priestupky. 18 Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti. 19 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. 21 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 22 Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním. 23 Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody. 24 Tam videli diela Pánove a na hlbočinách jeho zázraky. 25 Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, až sa morské vlny vzdúvali; 26 priam k nebu stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; duša im hrôzou zmierala. 27 Knísali sa a tackali ako opití; boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou. 28 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 29 Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli. 30 Tešili sa, že vlny utíchli, a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. 31 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 32 V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia a nech ho chvália v zbore starších. 33 Potoky na púšť premenil a na súš vodné pramene, 34 úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene. 36 Hladujúcich tam usadil i založili si trvalé bydlisko. 37 Obsiali polia a vysadili vinice a získali bohatú úrodu. 38 I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi a nezmenšil im ani počet dobytka. 39 A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy pod ťarchou nešťastia a bolesti. 40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej. 41 Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil. 42 Spravodliví to uvidia a potešia sa, ničomníci všetci stratia reč. 43 Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo?