Predchádzajúca kapitola

107. kapitola

Vďaka za oslobodenie

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
2 Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, ktorých vykúpil z rúk protivníkových 3 a zhromaždil z rozličných krajín od východu i západu, od severu i od mora. 4 Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. 5 Mali hlad a smäd, ubúdalo v nich života. 6 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 7 Na správnu cestu ich priviedol, aby šli po nej k trvalému bydlisku. 8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 9 lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. 10 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom, 11 lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli. 12 Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci. 13 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 14 Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol a ich putá rozlomil. 15 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 16 lebo rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa. 17 Na ceste neprávosti rozum stratili a trpeli za svoje priestupky. 18 Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti. 19 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. 21 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 22 Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním. 23 Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody. 24 Tam videli diela Pánove a na hlbočinách jeho zázraky. 25 Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, až sa morské vlny vzdúvali; 26 priam k nebu stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; duša im hrôzou zmierala. 27 Knísali sa a tackali ako opití; boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou. 28 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 29 Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli. 30 Tešili sa, že vlny utíchli, a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. 31 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 32 V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia a nech ho chvália v zbore starších. 33 Potoky na púšť premenil a na súš vodné pramene, 34 úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene. 36 Hladujúcich tam usadil i založili si trvalé bydlisko. 37 Obsiali polia a vysadili vinice a získali bohatú úrodu. 38 I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi a nezmenšil im ani počet dobytka. 39 A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy pod ťarchou nešťastia a bolesti. 40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej. 41 Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil. 42 Spravodliví to uvidia a potešia sa, ničomníci všetci stratia reč. 43 Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo?