Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Požehnanie statočnosti, kliatba bezbožnosti

1 Človek, ktorý je (popri všetkom) dohováraní hlavatý, bude znezrady zničený a záchrany (preň) nebude.
2 Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje, no keď sa násilníci zmocnia vlády, národ lká. 3 Kto má rád múdrosť, naplňuje svojho otca radosťou, ten však, čo vydržiava pobehlice, prehajdáka majetok. 4 Kráľ spravodlivým (počínaním) upevňuje krajinu, lež borí ju, kto dane vydiera. 5 Človek, čo pochlebuje svojmu blížnemu, pred jeho krokmi rozprestiera sieť. 6 V priestupku zlého človeka (skrýva sa) osídlo, spravodlivý však plesá a je veselý. 7 Spravodlivý sa zaujíma o právo bedárov, bezbožník nemá (pre to) porozumenia. 8 Rozdúchavajú mesto lapaji, múdri však odvracajú srditosť. 9 (Ak) sa múdry muž súdi s mužom bláznivým, už či sa (ten) jeduje a či sa smeje, nedá mu pokoja. 10 Krvilační nenávidia bezúhonného, no zastávajú jeho život statoční. 11 Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí. 12 U panovníka, ktorý počúva rád nepravdu, čo služobník, to bezbožník. 13 Utláčaný i utláčateľ patria dovedna, Pán osvecuje zraky obidvom. 14 Trón kráľa, ktorý spravodlivo súdi bedárov, bude stáť pevne naveky. 15 Korbáč a karhanie dopomáha k múdrosti, no samopašné dieťa robí hanbu svojej materi. 16 Keď pribúda bezbožných, rozmáha sa aj hriech, spravodliví však uvidia ich pád. 17 Karhaj svojho syna a dožičí ti pokojného (života) a bude skytať tvojej duši slasť. 18 Bez zjavenia (sa šíri) v ľude bezuzdnosť, no sláva tomu (ľudu), ktorý sa pridržiava zákona. 19 Nevoľníka nemožno vyučovať (iba) slovami, lebo nepodrobuje sa, hoci rozumie. 20 (Ak) vidíš muža, ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní, (nuž vedz, že) pochábeľ (má viac) nádeje než on. 21 Kto vychováva svojho sluhu zmladi maznavo, (pozná, že) skončí s pánovitosťou. 22 Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap (sa podopúšťa) veľa priestupkov. 23 Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu. 24 Ten, kto sa spriaha so zlodejom, nenávidí seba samého, počuje kliatbu, ale neoznámi. 25 Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný. 26 Mnohí sa usilujú získať blahovôľu panovníka, lenže od Pána (je) rozhodnutie pre každého (človeka). 27 Pre spravodlivých (je) bezbožník ohavou a pre bezbožného (je) ohavou (ten, kto kráča) cestou statočnou.