Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Boh je bezvýhradným Pánom ľudských sŕdc a ľudských ciest

1 Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.
2 Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán. 3 Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta. 4 Povýšenecký pohľad a srdce naduté, čo hriešnici pokladajú (za) svetlo, (je) hriech. 5 Úsilia príčinlivého (vedú ho) vždy k zisku, lež každého, kto by rád rýchlo nahonobiť, (vedú) k veľkej chudobe. 6 Poklady, vyzískané lživým jazykom, sú ako rozoviata para, ako slučky, (ktoré nastrojila) smrť. 7 Násilie bezbožných strhne aj ich (samých), lebo sa vzpierali konať podľa práva. 8 Krivolaká je cesta muža, obťaženého vinou, ale kto je čistý, správny (je aj) jeho čin. 9 Lepšie je bývať v kútiku na streche, ako s hašterivou ženou v jednom dome pospolu. 10 Duša tyrana žiada zlé, jeho blížny nenájde v jeho očiach zľutovanie. 11 Keď trescú posmievača, prostomyseľný múdrie, keď poučujú múdreho, rozširuje si vedomosť. 12 Spravodlivý pozoruje dom nespravodlivého, do akej záhuby sa rútia bezbožní. 13 Kto si ucho zapcháva, keď sa bedár krikom (ozýva), bude (raz) volať tiež, ale vyslyšaný nebude. 14 Dar potajomky daný krotí hnev a podarúnok za ňadrami prudkú zlosť. 15 Spravodlivého napĺňa radosť, keď (vidí) súdiť spravodlivo, hrôza však tých, čo pášu neprávosť. 16 Človek, čo zblúdil z cesty múdrosti, (čoskoro) bude v ríši mŕtvych spočívať. 17 Kto rád má radovánky, bude biedu trieť, nezbohatne, kto víno rád a olej (voňavý). 18 Výkupným za spravodlivého (býva) ničomník a vierolomník (nastupuje) na miesto statočných. 19 Lepšie je bývať na pustatine, ako s hašterivou ženou mrzutosť. 20 V príbytku múdreho (je) vzácny poklad a (takisto) olej (voňavý), pochabý človek ho však premrhá. 21 Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život,(statočnosť) a česť. 22 Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zborí baštu, ktorá budila v nich dôveru. 23 Ten, kto je strážcom svojich úst a svojho jazyka, je strážcom svojej duše pred úzkosťami. 24 Nespratný nafúkanec, zvaný posmievač, vyčíňa vo svojej nesmiernej pýche. 25 Vlastná žiadostivosť umorí leňocha, lebo sa jeho ruky štítia roboty. 26 Celý deň modliká a modliká; spravodlivý však rozdáva a neskrblí. 27 Obeta hriešnikov je odporná Pánovi, zvlášť, keď sa obetuje na zlý úmysel. 28 Falošný svedok vyjde navnivoč, ale človek, ktorý počúva, bude stále hovoriť. 29 Oplan vystavuje bezočivý výzor na obdiv, statočný (človek) si však dáva pozor na cestu. 30 Niet múdrosti, niet rozumnosti a nieto rady proti Pánovi. 31 Kôň býva prichystaný na deň,(keď sa strhne) boj, lenže Pán dáva víťazstvo.