Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

1 Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Otázka Jána Krstiteľa a Ježišovo svedectvo o ňom

2 Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov
3 opýtať sa: "Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?" 4 Ježiš im odpovedal: "Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: 5 Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší." 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: "Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? 8 Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. 9 Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! 10 Lebo to o ňom je napísané: “Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.” 11 Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. 12 Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána. 14 A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť. 15 Kto má uši, nech počúva!

Ježišov súd nad hriešnym pokolením

16 Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov:
17 “Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.” 18 Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: “Je posadnutý zlým duchom.” 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: “Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!” No múdrosť ospravedlňujú jej skutky."

Beda nekajúcim mestám

20 Potom začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali:
21 "Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. 22 Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. 23 A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla zostúpiš! Lebo keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po tento deň. 24 Preto vám hovorím: Krajine Sodomčanov bude v deň súdu ľahšie ako tebe."

Evanjelium sa zjavuje maličkým

25 V tom čase Ježiš povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým.
26 Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. 27 Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.

Ježiš volá k sebe preťažených

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. 30 Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."