Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Pokúšanie na púšti

1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti
2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom." 4 Ježiš mu odvetil: "Napísané je: “Nielen z chleba žije človek.”" 5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: "Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja." 8 Ježiš mu povedal: "Je napísané: “Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.”" 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: "Ak si Boží syn, vrhni sa stadeto dolu, 10 veď je napísané: “Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,” 11 a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.”" 12 Ježiš mu odvetil: "Je povedané: “Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.”" 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

Verejné vystúpenie v Galilei

14 Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.
15 Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Ježiš v Nazarete

16 Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.
17 Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu 19 a ohlásiť Pánov milostivý rok." 20 Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. 21 A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." 22 Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" 23 On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti." 24 A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. 25 Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. 26 A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. 27 A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman." 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume

31 Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil
32 a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

Spor o pôste

33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom:
34 "Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý." 35 Ježiš mu pohrozil: "Mlč a vyjdi z neho!" Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: "Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?" 37 A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

Uzdravenie Petrovej testinej

38 Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.
39 Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

Ďalšie uzdravenia

40 Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.
41 Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží Syn." On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. 42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 On im však povedal: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný." 44 A kázal po judejských synagógach.