19. kapitola

Podiel Simeonovcov

1 Druhý lós padol na Simeona, na kmeň Simeonových synov podľa ich rodov. Ich dedičný podiel bol uprostred podielu Júdovcov.
2 V ich dedičnom podiele bolo: Bersabe, (Sabe), Molada, 3 Hasersual, Bala, Asem, 4 Eltolad, Betul, Harma, 5 Sikeleg, Bet-Marchabot, Hasersusa, 6 Bet-Lebaot a Sarohen: trinásť miest s ich dedinami. 7 Ain-Remon, (Talcha), Atar, Asan: štyri mestá s ich dedinami. 8 Ďalej všetky dediny, ktoré sú okolo týchto miest až po Bálat-Bér a Ramu na juhu. To je dedičný podiel Simeonovcov podľa ich rodov. 9 Podiel Simeonovcov bol (oddelený) z podielu Júdovcov; Júdovým synom bol totiž ich podiel priveľký. Tak Simeonovci dostali svoj dedičný podiel uprostred ich dedičného podielu.

Podiel Zabulonovcov

10 Tretí lós padol na Zabulonových synov podľa ich rodov. Hranica ich dedičného podielu siaha až po Sarid.
11 Na západ stúpa ich hranica (smerom k moru) do Meraly, ide až k Debasetu a dotýka sa potoka, ktorý je východne od Jekonama. 12 A zo Sarida ide zasa na východ, k východu slnka, na územie Keselet-Tábora, ďalej do Dabereta a potom stúpa do Jafie. 13 Odtiaľ prechádza na východ, k východu slnka, do Get-Hefera, Takasina, vchádza do Remona Amtara a zatáča sa do Noga. 14 Potom sa hranica ohýba severne od Hanatona a končí sa v údolí Jeftahel. 15 ... Kated, Nálol, Semeron, Jedala a Betlehem: dvanásť miest s ich dedinami. 16 To je dedičný podiel Zabulonovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Isacharovcov

17 Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov.
18 Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, 19 Hafaraim, Seon, Anaharat, 20 Rabot, Kesion, Abes, 21 Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses. 22 Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami. 23 To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Aserovcov

24 Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov.
25 Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf, 26 Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat. 27 Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe, ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, 28 Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. 29 Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori. ... Machaleb, Achziba, 30 Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami. 31 To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Neftalimovcov

32 Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.
33 Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34 Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána. 35 Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, 36 Edema, Arama, Asor, 37 Kedes, Edrai, En-Hasor, 38 Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami. 39 To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.

Podiel Danovcov

40 Siedmy lós padol na kmeň Danových synov podľa ich rodov.
41 Územie ich dedičného podielu je Saraa, Estaol, Hir-Šemeš, 42 Selebin, Ajalon, Jetela, 43 Elon, Temna, Akron, 44 Elteke, Gebeton, Balát, 45 Júd, Bane-Barach, Get-Remon, 46 Me-jarkon, Arekon s pobrežím pri Joppe. 47 Ale Danovcom sa územie strácalo. Preto Danovi synovia vytiahli a bojovali proti Lesemu. Dobyli ho, vyhubili mečom, obsadili ho a usadili sa v ňom. A nazvali Lesem Danom podľa mena svojho otca Dana. 48 To je dedičný podiel kmeňa Danovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

Podiel Jozueho

49 Keď ukončili deľbu krajiny na jednotlivé územia, Izraeliti dali podiel aj Nunovmu synovi Jozuemu vo svojom strede.
50 Podľa Pánovho rozkazu mu dali mesto, ktoré si žiadal, Tamnat-Sáru na Efraimskom pohorí. On si mesto vybudoval a usadil sa v ňom. 51 Toto sú dedičné podiely, ktoré lósom rozdelili kňaz Eleazar, Nunov syn Jozue a náčelníci izraelských kmeňov v Šíle pred Pánom pri vchode do stánku zjavenia. Tak dokončili deľbu krajiny.