Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, 2 muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení. 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set. 4 Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov a potom zomrel. 6 Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos. 7 A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel. 9 Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan. 10 Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 11 Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel. 12 Keď mal Kainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel. 13 Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel. 15 Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared. 16 Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 17 Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel. 18 Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch. 19 Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem. 22 A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 23 Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal. 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech. 26 Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 27 Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel. 28 Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn 29 a dal mu meno Noe, hovoriac: "Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial." 30 Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 31 Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel. 32 Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet.