Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Jafetovci

1 Toto je potomstvo Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.
2 Jafetovi synovia sú Gomer Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras. 3 Gomerovi synovia sú Askenéz, Rifat a Togorma. 4 Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim. 5 Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.

Chamovci

6 Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán.
7 Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan. 8 Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi. 9 Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: "Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!" 10 Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár. 11 Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale 12 a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto. 13 Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia, 14 Fetrusi, Kasluchovia - z nich vzišli Filištínci - a Kaftorčania. 15 Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci, 16 ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania, 17 Hevejci, Arachejčania, Sinijci, 18 Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli, 19 územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu. 20 Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

Semiti

21 Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.
22 Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram. 23 Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes. 24 Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber. 25 Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan. 26 Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare, 27 Aduram, Uzal, Dekla, 28 Ebal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia. 30 Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom. 31 Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva. 32 To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.