Dve percentá (2 %)

48. kapitola

Rozdelenie krajiny

1 A toto sú mená kmeňov: od severných končín pozdĺž cesty do Hetalonu, kadiaľ sa ide do Ematu, až po Haser Enon - územie Damasku na sever - vedľa Ematu, takže bude vlastniť od východného okraja až po západný: Dan jeden.
2 Pri hranici Danu od východného okraja až po západný okraj: Aser jeden. 3 Pri hranici Asera od východného okraja až po západný okraj: Neftali jeden. 4 Pri hranici Neftaliho od východného okraja až po západný okraj: Manasses jeden. 5 Pri hranici Manassesa od východného okraja až po západný okraj: Efraim jeden. 6 Pri hranici Efraima od východného okraja až po západný okraj: Ruben jeden. 7 Pri hranici Rubena od východného okraja až po západný okraj: Júda jeden. 8 Pri hranici Júdu od východného okraja až po západný okraj bude dar, ktorý venujete, dvadsaťpäťtisíc široký a dlhý ako niektorý údel, od východného okraja až po západný okraj. Svätyňa bude uprostred neho. 9 Dar, ktorý venujete Pánovi, bude dvadsaťpäťtisíc dlhý a dvadsaťtisíc široký. 10 Posvätný dar bude patriť týmto: Kňazom, na sever dvadsaťpäťtisíc, na západ šírka desaťtisíc, na východ šírka desaťtisíc a na juh dĺžka dvadsaťpäťtisíc; Pánova svätyňa bude uprostred neho. 11 Vysväteným kňazom zo Sadokových synov, ktorí zachovávali moje ustanovenia, a keď synovia Izraela blúdili, nezblúdili tak, ako zblúdili leviti. 12 Im bude patriť venovanie z posvätného daru krajiny ako vec svätosvätá vedľa územia levitov. 13 A levitom povedľa územia kňazov dvadsaťpäťtisíc a šírka dvadsaťtisíc. 14 Nepredajú z neho, ani nezamenia, ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvätené Pánovi. 15 Zvyšujúcich päťtisíc však, v šírke dvadsaťpäťtisíc, je nesväté, pre mesto na obydlie a na obvod; mesto nech je uprostred neho! 16 Toto sú jeho rozmery: severný okraj štyritisícpäťsto, južný okraj štyritisícpäťsto, východný okraj štyritisícpäťsto a západný okraj štyritisícpäťsto. 17 Obvod mesta však bude na sever dvestopäťdesiat, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat a na západ dvestopäťdesiat. 18 A čo zvyšuje z dĺžky popri posvätnom dare, desaťtisíc na východ a desaťtisíc na západ pozdĺž posvätného daru, dôchodok z toho bude na výživu zamestnancov mesta. 19 Čo sa však zamestnancov mesta týka, majú v ňom zamestnávať ľudí zo všetkých kmeňov Izraela. 20 Celý dar, dvadsaťpäťtisíckrát dvadsaťpäťtisíc do štvorca, sa venuje ako posvätný dar a ako majetok mesta. 21 Ostatok patrí kniežaťu z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po východné hranice a na západ povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po západnú hranicu, popri údele; bude to patriť kniežaťu; posvätný dar a svätyňa chrámu bude však uprostred neho. 22 Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicami Júdu a medzi hranicami Benjamína, bude patriť kniežaťu. 23 A ostatné kmene: od východného okraja až po západný okraj: Benjamín jeden. 24 Pri hranici Benjamína od východného okraja až po západný okraj: Simeon jeden. 25 Pri hranici Simeona od východného okraja až po západný okraj: Isachar jeden. 26 Pri hranici Isachara od východného okraja až po západný okraj: Zabulon jeden. 27 Pri hranici Zabulona od východného okraja až na západný okraj: Gad jeden. 28 A pri hranici Gada k južnému okraju, na juh pôjde hranica od Tamaru po Vody protirečenia Kádeša, popri potoku až po Veľké more. 29 Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmene, a toto sú ich údely," hovorí Pán, Jahve.

Mestské brány

30 A toto sú východy mesta: na severnej strane rozmery štyritisícpäťsto.
31 Brány mesta budú podľa mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever: jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Léviho. 32 Na východnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Jozefova, jedna brána Benjamínova, jedna brána Danova. 33 Na južnej strane rozmery štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Simeonova, jedna brána Isacharova, jedna brána Zabulonova. 34 Na západnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána Neftaliho. 35 Dookola osemnásťtisíc a meno mesta je: Pán je tam.