Predchádzajúca kapitola

29. kapitola

Posvätenie Árona a jeho synov

1 A aby mi slúžili ako kňazi, urobíš s nimi toto: Vezmi jedného mladého býka, dva bezchybné barany,
2 nekvasené chleby, nekvasené, na oleji zamiesené pagáče ako i nekvasené a olejom potreté oblátky, ktoré pripravíš z jemnej pšeničnej múky, 3 vložíš to do koša a v koši ich prinesieš - k tomu býčka a tie dva barany. 4 Potom privedieš Árona a jeho synov ku vchodu do stanu zjavenia a umyješ ich vodou. 5 Nato vezmeš rúcho a oblečieš Árona do tuniky, plášťa, čo prislúcha k efódu, do efódu a náprsníka a opášeš ho efódovou stuhou, 6 položíš mu na hlavu mitru a na mitru mu pripevníš posvätnú stuhu. 7 Potom vezmeš olej na svätenie a vyleješ mu ho na hlavu a pomažeš ho. 8 Potom privedieš jeho synov, oblečieš im tuniky 9 a opášeš ich pásom - ako Árona tak i jeho synov - a položíš im vysoké čiapky. A takto sa ich kňazstvo stane trvalým ustanovením. Takto uvedieš Árona a jeho synov do ich úradu.

Trojitá obeta

10 Potom privedieš mladého býka pred stan zjavenia a Áron i jeho synovia položia ruky na hlavu býčka.
11 Ty potom býčka zabiješ pred Pánom pri vchode do stanu zjavenia, 12 vezmeš z býčkovej krvi a ňou palcom potrieš rohy oltára. Všetku ostatnú krv vyleješ okolo spodku oltára. 13 Nato vezmeš všetok loj, čo pokrýva vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s lojom, čo je na nich, a prinesieš to spálením na oltári. 14 Mäso býčka však, jeho kožu a trus spáliš na ohni mimo tábora. To je obeta za hriech. 15 Potom vezmeš jedného barana a Áron a jeho synovia položia na baranovu hlavu ruky. 16 Nato barana zabiješ, naberieš z jeho krvi a porozlievaš ju okolo oltára. 17 Potom barana rozsekáš na kusy, umyješ jeho vnútornosti a nohy a položíš ich k ostatným kusom a k hlave. 18 A takto prinesieš celého barana ako zápal na oltári. To je celostná žertva pre Pána, príjemná vôňa, zápalná obeta pre Pána. 19 Potom vezmeš druhého barana a Áron a jeho synovia zasa položia ruky na baranovu hlavu. 20 Barana zabiješ, vezmeš niečo z jeho krvi a potrieš okraje pravého ucha Árona a jeho synov a palce ich pravej ruky a nohy; ostatnú krv porozlievaš okolo oltára. 21 Potom vezmeš niečo z krvi, čo bude na oltári, a z oleja na svätenie a pokropíš Árona a jeho rúcho aj jeho synov a rúcho jeho synov a bude posvätený on aj jeho rúcho i jeho synovia a ich rúcha s ním. 22 Potom vyberieš z barana loj, a to chvost, loj, ktorým sú pokryté vnútornosti, lojovú vrstvu spod pečene, obe obličky s ich lojom a pravú lopatku - lebo to je baran posvätenia -, 23 napokon vezmeš jeden bochník chleba, jeden pagáč zamiesený na oleji a jednu oblátku z koša nekvasených chlebov, ktorý je pred Pánom, 24 a toto všetko vložíš do rúk Árona a jeho synov, aby to obetovali ako podávaciu obetu Pánovi. 25 Potom im to z rúk vezmeš a spáliš to ako celostnú žertvu na oltári na príjemnú vôňu pred Pánom. To je zápalná obeta pre Pána. 26 Potom vezmeš prsia barana, ktorým bol posvätený Áron, a prinesieš to pred Pána ako podávaciu obetu - a to pripadne tebe za podiel.

Kňazský podiel z oltára

27 Prsia podávacej obety a lopatku, čo bola oddelená z barana pri svätení Árona a jeho synov ako podávacia a pozdvihovaná obeta, vyhlásiš za posvätené!
28 To pripadne Áronovi a jeho synom ako trvalá náležitosť zo strany Izraelitov, lebo to je obeta pozdvihovania a ako obeta pozdvihovania bude z pokojných obiet Izraelitov ako ich obeta pozdvihovania Pánovi.

Dedenie kňazského rúcha

29 Áronovo posvätné rúcho prejde po ňom na jeho synov, aby v ňom boli pomazávaní a uvádzaní do svojho úradu.
30 Sedem dní ho bude nosiť ten, ktorý z jeho synov nastúpi ako veľkňaz na jeho miesto a ktorý bude vchádzať do stanu zjavenia, aby konal službu vo svätyni.

Obetná hostina

31 Potom vezmeš barana z posvätenia (kňazov) a jeho mäso uvaríš na posvätnom mieste!
32 Mäso barana a chlieb, čo je v koši, budú jesť Áron a jeho synovia pri vchode do stanu zjavenia. 33 Smú jesť iba tí, za ktorých bola prinesená zmierna obeta, keď boli uvádzaní do úradu a keď boli svätení. Iný z toho jesť nesmie, lebo je to sväté. 34 Ak by niečo z mäsa posvätenia alebo z chleba malo zostať do rána, spáliš, čo ostalo, na ohni. Nebude sa to jesť, lebo je to sväté. 35 S Áronom a s jeho synmi urobíš všetko, čo som ti prikázal. Sedem dní bude trvať (slávnosť) svätenia (kňazov)! 36 Každý deň obetuješ jedného mladého býka ako zmiernu obetu za hriech! A oltár očistíš tým, že na ňom prinesieš zmiernu obetu a pomažeš ho, aby si ho posvätil. 37 Sedem dní budeš konať zmierne obrady na oltári a posväcovať ho; tak bude oltár posvätený. Každý, kto sa dotkne oltára, bude zasvätený.

Každodenná celostná žertva

38 A toto budeš obetovať na oltári: deň čo deň dva jednoročné baránky,
39 jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer; 40 k tomu desatinu jemnej múky, zmiešanú so štvrtinou hina oleja z roztlčených olív, a na tekutú obetu štvrtinu hina vína na jedného baránka. 41 Druhého baránka obetuj okolo večera - pritom si budeš počínať ako pri raňajšej obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete - na príjemnú vôňu, ako zápalnú obetu Pánovi. 42 To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta pred Pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s tebou hovoril.

Božia prítomnosť v stane

43 Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvätí mojou slávou.
44 Stan zjavenia a oltár posvätím ja. Aj Árona a jeho synov ja posvätím, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať uprostred Izraelitov a budem ich Bohom. 46 A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich - ja, Pán, ich Boh.