Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Dávidova ďakovná a víťazná pieseň

1 Majstrovi chóru. Dávid povedal slová tejto piesne Pánovi v deň, keď ho Pán vyslobodil z rúk všetkých jeho nepriateľov a zo Šaulových rúk. Povedal: "(Milujem ťa, Pane, moja sila;)
2 Pane, skala moja, tvŕdza moja, osloboditeľ môj. 3 Bože môj, moje bralo, kam sa utiekam, môj štít, sila mojej spásy, moja záštita a útočište moje! Záchranca môj, čo ma od násilia zachránil. 4 Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. 5 Lebo ma obkľúčilo smrtiace vlnobitie a vydesili zlostné prívaly. 6 Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovreli ma osídla smrti. 7 V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie preniklo k jeho sluchu. 8 Zem sa pohýbala a zachvela; nebesia sa otriasli a pohli v základoch, lebo vzplanul hnevom. 9 Dym sa mu valil z nozdier a spaľujúci oheň z jeho úst, vyletúvali z neho žeravé uhlíky. 10 Znížil nebesia a zostúpil: čierne mračno pod jeho nohami. 11 Zasadol na cheruba a vzlietol, vznášal sa na krídlach vetrov. 12 Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov. 13 Pred žiarou jeho tváre sa do žerava rozpálilo uhlie. 14 Pán z neba zahrmel a zaznel hlas Najvyššieho. 15 Vyslal šípy a rozprášil ich, vrhol blesky a zmietol ich. 16 Otvorili sa morské hlbočiny a základy zeme sa odkryli. Pred Pánovou hrozbou, pred víchricou jeho hnevu. 17 Z výsosti čiahol rukou a chytil ma a vyzdvihol ma zo stredu hlbokých vôd. 18 Vyslobodil ma z rúk môjho premocného nepriateľa, z rúk tých, čo ma nenávideli a boli silnejší ako ja. 19 Napadli ma v môj deň nešťastný, ale Pán mi bol podperou. 20 Vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma obľúbil. 21 Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, odmenil ma za to, že moje ruky boli čisté, 22 lebo som kráčal po cestách Pánových a od svojho Boha som neodstúpil bezbožne. 23 Pred očami som mal všetky jeho príkazy a jeho zákony som neodvrhol. 24 S ním som bol bez úhony a uchránil som sa zločinu. 25 Za moju spravodlivosť ma Pán odmenil, lebo videl, že som čistý. 26 Voči svätému si svätý, voči šľachetnému šľachetný, 27 voči úprimnému úprimný, voči zvrhlému si neúprosný. 28 Ubiedený ľud chrániš pred zánikom a ponižuješ oči pyšných, 29 lebo ty, Pane, si moja pochodeň a môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty. 30 Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; s pomocou svojho Boha hradby preskočím. 31 Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú. 32 Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha? 33 To Boh ma silou opásal a moju cestu urobil bezúhonnou. 34 Mojim nohám dal rýchlosť jeleňa a postavil ma na výšinu. 35 Ruky mi na boj vycvičil a moje ramená napínajú luk kovový. 36 Dal si mi svoj štít záchranný (pravicou si ma podporil) a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. 37 Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. 38 Naháňal som svojich nepriateľov a porazil som ich, nevrátil som sa, kým som ich celkom nezničil. 39 Tak som ich ničil a drvil, že ani vstať nemohli, popadali mi pod nohy. 40 Opásal si ma udatnosťou v boji a vzbúrencov si uvrhol do môjho područia. 41 Ty si zahnal mojich nepriateľov na útek a rozprášil si tých, čo ma nenávidia. 42 Kričali, nemal im kto pomôcť, volali k Pánovi, ale on ich nevyslyšal. 43 Rozprášil som ich ako prach zeme, šliapal som po nich ako po blate uličnom. 44 Vyslobodil si ma zo vzbury ľudu a ustanovil za hlavu národov. Slúži mi ľud, ktorý som nepoznal, 45 o moju priazeň sa uchádzajú cudzinci a poslúchajú ma na jediné slovo. 46 Cudzinci blednú od strachu a trasú sa vo svojich hradoch. 47 Nech žije Pán a nech je zvelebená moja skala, nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy. 48 Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy; 49 ty si ma zbavil mojich nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vyslobodil si ma z rúk násilníka. 50 Preto ťa, Pane, budem velebiť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. 51 Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, preukazuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu až naveky."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk