Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser.

Rodokmeň Júdov

3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil.
4 Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Fáresovi synovia: Hesron a Hamul. 6 Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť. 7 Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach. 8 Etanovi synovia: Azariáš. 9 Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci. 10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov. 11 Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz, 12 od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai. 13 Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, 14 štvrtý Natanael, piaty Radaj, 15 šiesty Asom a siedmy Dávid. 16 Ich sestry boli: Sarvia a Abigail. Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja. 17 Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter. 18 Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon. 19 Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura. 20 Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel. 21 Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba. 22 Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád. 23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira. 24 Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu. 25 Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš. 26 Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar. 28 Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur. 29 Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok. 31 Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai. 32 Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. 33 Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela. 34 Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa. 35 I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. 36 Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad. 37 Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda. 38 Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš, 39 od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, 40 od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum, 41 od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama. 42 Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona. 43 Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama. 44 Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai. 45 Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura. 46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez. 47 Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf. 48 Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu. 49 Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia. Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima, 51 Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadera. 52 Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov. 53 Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. 55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.