Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser.

Rodokmeň Júdov

3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil.
4 Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Fáresovi synovia: Hesron a Hamul. 6 Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť. 7 Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach. 8 Etanovi synovia: Azariáš. 9 Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci. 10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov. 11 Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz, 12 od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai. 13 Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, 14 štvrtý Natanael, piaty Radaj, 15 šiesty Asom a siedmy Dávid. 16 Ich sestry boli: Sarvia a Abigail. Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja. 17 Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter. 18 Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon. 19 Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura. 20 Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel. 21 Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba. 22 Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád. 23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira. 24 Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu. 25 Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš. 26 Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar. 28 Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur. 29 Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok. 31 Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai. 32 Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. 33 Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela. 34 Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa. 35 I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. 36 Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad. 37 Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda. 38 Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš, 39 od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, 40 od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum, 41 od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama. 42 Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona. 43 Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama. 44 Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai. 45 Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura. 46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez. 47 Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf. 48 Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu. 49 Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia. Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima, 51 Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadera. 52 Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov. 53 Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. 55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.