Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

16. kapitola

Vzdávanie vďaky

1 Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom.
2 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovom mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč. 4 Potom z levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha. 5 Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banaiáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cimbale. 6 Kňazi Banaiáš a Jeziel však ustavične trúbili pred Božou archou zmluvy. 7 V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána: 8 "Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. 9 Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. 10 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 11 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. 12 Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst, 13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 14 On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi. 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, 16 na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. 17 Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, 18 keď povedal: “Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný.” 19 Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine 20 a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu, 21 nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim: 22 “Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom.” 23 Spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 24 Ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. 25 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 26 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 27 Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. 28 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 29 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. 30 Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa. 31 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech hlásajú medzi pohanmi: “Pán kraľuje!” 32 Nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. 33 I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. 34 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 35 Povedzte: “Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky.”" A všetok ľud nech privolá: "Amen!" a: "Chvála Pánovi!" 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. 38 Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, 40 aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. 41 A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 42 A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne. 43 Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom.