Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Prvé preklady Biblie do slovenčiny

Starosloviensky preklad, 9. storočie

Prvé preklady Biblie do reči našich predkov sú spojené s misiou solúnskych vierozvestcov Konštantína a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Bratia Konštantín a Metod prišli v roku 863 na pozvanie nitrianskeho kniežaťa Rastislava a postupne preložili do staroslovienskeho jazyka celú Bibliu. Už v Carihrade preložil Konštantín lekcionár, ktorý na Veľkej Morave doplnil chýbajúcimi textami z evanjelií, Skutkov apoštolov a Žaltára. Po Konštantínovej smrti (869) Metod so svojimi žiakmi dokončil preklad ostatných kníh Starého zákona. Pri preklade použili aj pôvodný hebrejský text, ale spravidla sa doslovne pridŕžali gréckeho byzantského textu s prihliadnutím na latinskú Vulgátu. Keď sa dal v roku 988 v Chersone pokrstiť knieža Vladimír, tento preklad bol zavedený aj v Cirkvi na Rusi a s malými zmenami sa používal až do 19. storočia.

Originál prvého cyrilometodejského prekladu Písma sa pravdepodobne nezachoval. Niektoré jeho časti však nachádzame v odpisoch v Zografského, Assemaniho a Mariánskeho kódexu (9. – 11. storočie), v odpise Žaltára z 11. storočia a v ďalších dokumentoch.

Kamaldulský preklad, 18. storočie

Za prvý preklad celej Biblie do slovenčiny možno považovať preklad, ktorý v 18. storočí  vypracovali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore. Jeho autorstvo sa pripisuje mníchovi Romualdovi Hadbavnému. Ide o preklad z latinskej Vulgáty. Jazyk prekladu je veľmi blízky tomu typu kultúrnej západoslovenčiny, ktorý roku 1787 uzákonil Anton Bernolák za spisovný slovenský jazyk. Hotový preklad bol ručne prepísaný v rokoch 1756 – 1759. Rukopis sa zachoval v dvoch zviazaných knihách na katolíckej fare v Cíferi pri Trnave a v súčasnosti sa nachádza v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave. Obsahoval rozsiahly poznámkový aparát a dodnes je predmetom viacerých výskumných prác.

Palkovičov preklad, 19. storočie

Prvý preklad Biblie v slovenčine, ktorý bol vydaný knižne. Jeho autorom je ostrihomský kanonik Juraj Palkovič (1763 – 1835). Vyšiel pod názvom Swaté Písmo starého i nowého zákona podľa obecného latinského od sw. Rímskokatolíckeg Církwi potvrdeného, prirownaním gruntovného tekstu na svetlo widané. Palkovič ho prekladal na základe rozhodnutia cirkevného snemu, ktorý sa pod vedením arcibiskupa Alexandra Rudnaya konal v Bratislave v roku 1822. Vychádzal pritom z latinskej Vulgáty. Dielo vyšlo v bernolákovčine v dvoch zväzkoch (v roku 1829 a v roku 1832) a má celkovo 2182 strán.