Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

Prvé preklady Biblie do slovenčiny

Starosloviensky preklad, 9. storočie

Prvé preklady Biblie do reči našich predkov sú spojené s misiou solúnskych vierozvestcov Konštantína a Metoda na území Veľkej Moravy v 9. storočí. Bratia Konštantín a Metod prišli v roku 863 na pozvanie nitrianskeho kniežaťa Rastislava a postupne preložili do staroslovienskeho jazyka celú Bibliu. Už v Carihrade preložil Konštantín lekcionár, ktorý na Veľkej Morave doplnil chýbajúcimi textami z evanjelií, Skutkov apoštolov a Žaltára. Po Konštantínovej smrti (869) Metod so svojimi žiakmi dokončil preklad ostatných kníh Starého zákona. Pri preklade použili aj pôvodný hebrejský text, ale spravidla sa doslovne pridŕžali gréckeho byzantského textu s prihliadnutím na latinskú Vulgátu. Keď sa dal v roku 988 v Chersone pokrstiť knieža Vladimír, tento preklad bol zavedený aj v Cirkvi na Rusi a s malými zmenami sa používal až do 19. storočia.

Originál prvého cyrilometodejského prekladu Písma sa pravdepodobne nezachoval. Niektoré jeho časti však nachádzame v odpisoch v Zografského, Assemaniho a Mariánskeho kódexu (9. – 11. storočie), v odpise Žaltára z 11. storočia a v ďalších dokumentoch.

V našom e-shope si môžete zakúpiť Bibliu v staroslovienskom jazyku. Nie je to presne ten istý jazyk, ktorým hovorili a písali vierozvestcovia, ale jeho počas stáročí upravená forma.

Kamaldulský preklad, 18. storočie

Za prvý preklad celej Biblie do slovenčiny možno považovať preklad, ktorý v 18. storočí vypracovali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore. Jeho autorstvo sa pripisuje mníchovi Romualdovi Hadbavnému. Ide o preklad z latinskej Vulgáty. Jazyk prekladu je veľmi blízky tomu typu kultúrnej západoslovenčiny, ktorý roku 1787 uzákonil Anton Bernolák za spisovný slovenský jazyk. Hotový preklad bol ručne prepísaný v rokoch 1756 – 1759. Rukopis sa zachoval v dvoch zviazaných knihách na katolíckej fare v Cíferi pri Trnave a v súčasnosti sa nachádza v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave. Obsahoval rozsiahly poznámkový aparát a dodnes je predmetom viacerých výskumných prác.

Digitálnu prezentáciu Kamaldulského prekladu nájdete na tejto stránke.

Palkovičov preklad, 19. storočie

Prvý preklad Biblie v slovenčine, ktorý bol vydaný knižne. Jeho autorom je ostrihomský kanonik Juraj Palkovič (1763 – 1835). Vyšiel pod názvom Swaté Písmo starého i nowého zákona podľa obecného latinského od sw. Rímskokatolíckeg Církwi potvrdeného, prirownaním gruntovného tekstu na svetlo widané. Palkovič ho prekladal na základe rozhodnutia cirkevného snemu, ktorý sa pod vedením arcibiskupa Alexandra Rudnaya konal v Bratislave v roku 1822. Vychádzal pritom z latinskej Vulgáty. Dielo vyšlo v bernolákovčine v dvoch zväzkoch (v roku 1829 a v roku 1832) a má celkovo 2182 strán.

Digitálnu verziu Palkovičovho prekladu nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Vydanie z roku 1829, prvý zväzok
Vydanie z roku 1832, druhý zväzok