Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Preklad J. Roháčka

Jozef Roháček (1877 – 1962) bol vzdelaný slovenský evanjelický farár, ktorý pochádzal zo Starej Turej. Jeho život a duchovné smerovania ovplyvnilo stretnutie s Máriou a Kristínou Royovými. Sestry rozpoznali jeho talent na jazyky a podporili ho v štúdiu. Postupne sa naučil hebrejčinu, gréčtinu, francúzštinu, nemčinu a angličtinu. Plynule hovoril tiež po maďarsky. V čase jeho mladosti používali mnohí kresťania, predovšetkým evanjelici, stále českú Kralickú Bibliu. Mladý Jozef Roháček sníval o tom, že raz preloží Bibliu do slovenčiny.

Jeho odhodlanie dozrelo, keď slúžil ako evanjelický farár a videl, že pre jednoduchých ľudí je veľmi zložité porozumieť českej, švabachom písanej Biblii. Za základ svojho prekladu si zvolil texty v pôvodných jazykoch. Evanjeliá prekladané zo starogréčtiny do spisovnej slovenčiny vychádzali postupne v menších nákladoch už od roku 1910. Napriek zložitým politickým a sociálnym podmienkam neúnavne pracoval na preklade celej Novej a Starej zmluvy. Dokončil ho v roku 1936. Jeho preklad bol medzi slovenskými evanjelikmi najrozšírenejší až do vydania autorizovaného prekladu celej Biblie, ktorý vydala Evanjelická cirkev a. v. v roku 1978.

Charakte­ristickou črtou Roháčkovho prekladu je vernosť originálnemu hebrejskému, aramejskému a starogréckemu textu Biblie. Roháček bol presvedčený o tom, že správny preklad má byť doslovný a interpretácia potlačená na minimum. Tento postoj bol silnou a zároveň slabou stránkou jeho prekladu. Sám Roháček o svojej práci povedal: „Pre­klad Biblie je ovocím vyše tridsaťročnej práce a mnohých modlitieb. Pri prekladaní mi išlo o to, aby pôvodný zmysel sv. Písma bol podaný čo najvernejšie. Môj­mu prekladu sa vytýka, že sa drží príliš originálu. Ale ja vtom vidím skôr chválu a dosiahnutie cieľa.“

Nový zákon s Knihou žalmov, Brit­ská a zahraničná biblická spoločnosť, 1924

Prvý ucelený preklad Nového zákona a Žalmov z pôvodných jazykov, ktoré vypracoval Jozef Roháček, vydala Britská a zahraničná biblická spoločnosť (British and Foreign Bible Society) v roku 1924.

Svätá biblia, z pôvodných jazykov preložil Jozef Roháček, Brit­ská a zahraničná biblická spoločnosť, 1936

Prvé vydanie celej Biblie od J. Roháčka vyšlo v roku 1936 nákladom 20 000 kusov, ktoré sa rozpredali tak rýchlo, že hneď v nasledujúcom roku vyšla dotlač. Svätá Biblia sa rozšírila po celom Slovensku a dostala sa aj k zahraničným Slovákom v USA, Juhoslávii či v Maďarsku. Revidované vydania vyšli v rokoch 1951, 1968 a 1969. Po smrti Jozefa Roháčka zostáva preklad v podobe, v ktorej ho zanechal jeho au­tor. Ponechal si svoju starobylú po­etiku, ale aj archaický jazyk a štylistické zvláštnosti. Slovenská biblická spoločnosť vydáva Svätú Bibliu od roku 1993. Posledné vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017, obsahuje text druhého revidovaného vydania z roku 1969.


Porovnanie Roháčkovho prekladu Biblie podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969 s revidovaným vydaním z roku 1951 (porovnal Július Betko)

PDF súbor