Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

Preklad J. Roháčka

Jozef Roháček (1877 – 1962) bol vzdelaný slovenský evanjelický farár, ktorý pochádzal zo Starej Turej. Jeho život a duchovné smerovania ovplyvnilo stretnutie s Máriou a Kristínou Royovými. Sestry rozpoznali jeho talent na jazyky a podporili ho v štúdiu. Postupne sa naučil hebrejčinu, gréčtinu, francúzštinu, nemčinu a angličtinu. Plynule hovoril tiež po maďarsky. V čase jeho mladosti používali mnohí kresťania, predovšetkým evanjelici, stále českú Kralickú Bibliu. Mladý Jozef Roháček sníval o tom, že raz preloží Bibliu do slovenčiny.

Jeho odhodlanie dozrelo, keď slúžil ako evanjelický farár a videl, že pre jednoduchých ľudí je veľmi zložité porozumieť českej, švabachom písanej Biblii. Za základ svojho prekladu si zvolil texty v pôvodných jazykoch. Evanjeliá prekladané zo starogréčtiny do spisovnej slovenčiny vychádzali postupne v menších nákladoch už od roku 1910. Napriek zložitým politickým a sociálnym podmienkam neúnavne pracoval na preklade celej Novej a Starej zmluvy. Dokončil ho v roku 1936. Jeho preklad bol medzi slovenskými evanjelikmi najrozšírenejší až do vydania autorizovaného prekladu celej Biblie, ktorý vydala Evanjelická cirkev a. v. v roku 1978.

Charakte­ristickou črtou Roháčkovho prekladu je vernosť originálnemu hebrejskému, aramejskému a starogréckemu textu Biblie. Roháček bol presvedčený o tom, že správny preklad má byť doslovný a interpretácia potlačená na minimum. Tento postoj bol silnou a zároveň slabou stránkou jeho prekladu. Sám Roháček o svojej práci povedal: „Pre­klad Biblie je ovocím vyše tridsaťročnej práce a mnohých modlitieb. Pri prekladaní mi išlo o to, aby pôvodný zmysel sv. Písma bol podaný čo najvernejšie. Môj­mu prekladu sa vytýka, že sa drží príliš originálu. Ale ja vtom vidím skôr chválu a dosiahnutie cieľa.“

Nový zákon s Knihou žalmov, Brit­ská a zahraničná biblická spoločnosť, 1924

Prvý ucelený preklad Nového zákona a Žalmov z pôvodných jazykov, ktoré vypracoval Jozef Roháček, vydala Britská a zahraničná biblická spoločnosť (British and Foreign Bible Society) v roku 1924.

Svätá biblia, z pôvodných jazykov preložil Jozef Roháček, Brit­ská a zahraničná biblická spoločnosť, 1936

Prvé vydanie celej Biblie od J. Roháčka vyšlo v roku 1936 nákladom 20 000 kusov, ktoré sa rozpredali tak rýchlo, že hneď v nasledujúcom roku vyšla dotlač. Svätá Biblia sa rozšírila po celom Slovensku a dostala sa aj k zahraničným Slovákom v USA, Juhoslávii či v Maďarsku. Revidované vydania vyšli v rokoch 1951, 1968 a 1969. Po smrti Jozefa Roháčka zostáva preklad v podobe, v ktorej ho zanechal jeho au­tor. Ponechal si svoju starobylú po­etiku, ale aj archaický jazyk a štylistické zvláštnosti. Slovenská biblická spoločnosť vydáva Svätú Bibliu od roku 1993. Posledné vydanie, ktoré vyšlo v roku 2017, obsahuje text druhého revidovaného vydania z roku 1969.


Porovnanie Roháčkovho prekladu Biblie podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969 s revidovaným vydaním z roku 1951 (porovnal Július Betko)

PDF súbor