Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

Katolícke preklady

Písmo sväté Starého i Nového zákona z latinského typického vydania Vulgáty na slovenský jazyk preložené, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1913 – 1926 

Preklad Biblie do spisovnej slovenčiny vznikal a bol knižne vydávaný postupne v rokoch 1913 – 1926. Je známy ako „svätovojtešské Sväté písmo“ vďaka tomu, že ho publikoval Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Tento spolok založil v roku 1870 jazykovedec a katolícky kňaz Andrej Radlinský (1817 – 1879). V roku 1904 poveril výbor Spolku sv. Vojtecha koordináciou a redakciou nového prekladu Biblie básnika Jána Donovala (1864 – 1920). Donoval začal Novým zákonom a na spoluprácu prizval spisovateľov Martina Kollára, Pavla Bednára, Jozefa Budaya, Ferdiša Jurigu, Martina Hoitsa, Pavla Prihodu a Jána Vlossáka, pričom sám preložil Evanjelium podľa Marka a apoštolské listy.

Prekladom Starého zákona bol v roku 1908 poverený Andrej Hlinka, ktorý požiadal o spoluprácu Jána Vojtaššáka, Ignáca Kojdu, Jána Dorníka, Štefana Kofrita a Viktora Milana, aby preložili Mojžišove knihy a Knihu Jozue, ostatné knihy Starého zákona preložil Hlinka sám. Tejto práci sa venoval najmä počas svojho väzenia v Segedíne (1907 – 1910). Oslovení autori vychádzali z latinského vydania Vulgáty a vysvetlivky prevzali z nemeckého prekladu Josepha Franza Allioliho.

Prvé svätovojtešské Sväté písmo vychádzalo v rozpätí štrnástich rokov. Má celkovo desať zväzkov, z toho dva zväzky tvoria Nový zákon a osem zväzkov Starý zákon. Jednotlivé časti vychádzali postupne ako podielové knihy, ktoré dostávali členovia Spolku svätého Vojtecha po zaplatení členského príspevku. Prvý zväzok s názvom Nový zákon Pána nášho Ježiša Krista: Časť I.: Evanjelia vyšlo už roku 1913. Keďže prácu na preklade skomplikovala prvá svetová vojna, kompletný preklad Biblie bol publikovaný až v roku 1926.

Písmo sväté Nového zákona, Písmo sväté Starého zákona, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1946 – 1955

Druhý „svätovojtešský“ preklad Biblie v spisovnej slovenčine je dielom Biblickej komisie pri Spolku sv. Vojtecha. Jej členmi boli Dr. Štefan Zlatoš a Dr. Jozef Búda, Dr. Anton Šurjansky, Dr. Mikuláš Stanislav, Dr. Ján Švec a Dr. Štefan Janega.

Najprv bol vydaný Nový zákon v preklade Dr. Š. Zlatoša (Evanjeliá a Skutky Apoštolov) a Dr. A. Šurjanského (ostatné knihy Nového zákona). Vyšiel opäť ako podielové knihy Spolku svätého Vojtecha a to v štyroch vydaniach v rokoch 1946 – 1952. Preklad Nového zákona vychádzal z gréckej pôvodiny.

Preklad Starého zákona bol vypracovaný podľa hebrejského textu (BHK), LXX. Jeho publikácia sa pozdržala kvôli politickej situácii na Slovensku. Spolok sv. Vojtecha ho vydal až v roku 1955, teda až 10 rokov po druhej svetovej vojne.

Nový zákon, Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 1968

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal celý Nový zákon, ktorý spracoval Štefan Porubčan, SJ, profesor biblických vied, v roku 1968. Porubčan pri svojom preklade vychádzal z grécko-semitskej pôvodiny. Za základ nového prekladu vzal dve posledné slovenské vydania Nového zákona a s dôkladne prepracoval slovenský text a poznámky s prihliadnutím na najnovšie preklady vo viacerých jazykoch.

Tento preklad Nového zákona vyšiel v štyroch vydaniach, evanjeliá oddelene vyšli v šiestich vydaniach, Skutky a listy apoštolov vyšli v piatich vydaniach. Väčšina výtlačkov bola z Talianska distribuovaná do katolíckych rodín na Slovensku.

Písmo sväté Starého zákona, Písmo sväté Nového zákona, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, 1968 – 1970

Pri príležitosti storočnice Spolu sv. Vojtecha vyšiel v štyroch zväzkoch v reedícii s malými opravami katolícky preklad celého Svätého písma. V rokoch 1968 – 1969 vyšiel Starý zákon v troch zväzkoch a v roku 1970 Nový zákon v jednom zväzku.

Sväté Písmo – Nový Zákon, Spolok sv. Vojtecha, 1986

Svätovojtešský preklad Nového zákona, ktorý bol vydaný v roku 1986, je prekladom z Neovulgáty. Prvé vydanie tohto prekladu publikoval Spolok sv. Vojtecha, druhé vydanie vyšlo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme roku 1988 a v trocha zmenšenom formáte ho vydala Slovenská biblická spoločnosť v roku 1992. Úvody k jed­notlivým knihám Nového zákona vypracoval Dr. Jozef Heriban (1925 – 2009), profesor biblických vied na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.

Sväté Písmo starého i nového zákona, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme, 1995

Prvé katolícke jednozväzkové vydanie celej Biblie spracoval Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave. Prvýkrát bolo vydané v Ríme v roku 1995. Obsahuje preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona podľa Neovulgáty z roku 1986.

Úvody k jednotlivým knihám vypracoval Dr. Jozef Heriban (1925 – 2009), profesor novozákonnej exegézy na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Redakčná rada ho oslovila, aby napísal nové úvody do starozákonných kníh podľa najnovších poznatkov biblických vied. Úvody do novozákonných kníh boli prebrané spolu s textom vydania Nového zákona, ktorý vyšiel v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme ešte v roku 1988.

Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie, Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2012

Nový preklad Biblie s komentármi z Jeruzalemskej Biblie vypracoval rímskokatolícky kňaz ThDr. Anton Botek, pápežský prelát, člen Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda počas dlhoroč­ného exulantského pôsobenia v Ríme. Vychádzal z hebrej­skej a gréckej pôvodiny, s prihliadnutím na Jeruzalemskú Bibliu, ale tiež aj iné svetové preklady Biblie. Preložil aj úvody k jednotlivým knihám a poznámky z francúzskej Jeru­zalemskej Biblie.

ThDr. Anton Botek pracoval na preklade Biblie takmer 25 rokov a publikoval ho po častiach. Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal napríklad jeho sériu kníh Sväté písmo Starý zákon: Za svetlom (1970), Múdrosť (1974) či Knihu žalmov (1978). Systematickú prácu na preklade všetkých kníh Svätého písma konzultoval ThDr. Botek s Viliamom Pavlovským SJ a s ďalšími spolupracovníkmi v emigrácii. Na sklonku svojho života zveril vydanie svojho celoživotného diela biskupovi Pavlovi Hnilicovi.

Redakčné práce začali v roku 1992. Cenzorovaním bol poverený ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD., ktorý vytvoril širšiu skupinu poradcov. Kompletný preklad bol vydaný až 20 rokov po smrti Dr. Boteka. Najprv vyšli komentáre a preklad Pentateuchu, potom historické, múdroslovné a prorocké knihy Starého zákona a nakoniec Nový zákon. Kompletné jednozväzkové vydanie Svätého písma publikovalo Vydavateľstvo Dobrá kniha v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity prvýkrát až v roku 2012. Toto vydanie obsahuje aj monografiu autorov prof. ThDr. Cyrila Vasiľa SJ, doc. ThDr. Jozefa Kyselicu SJ a ThDr. Jána Ďuricu SJ, PhD.

Pozn. red.: Jeruzalemská Biblia je dielom francúzskej Jeruzalemskej biblickej školy (École Biblique et Archéologique Française). Túto školu, ktorá je zameraná na vedecké štúdium biblickej exegézy a archeológie vo Svätej zemi, založil v roku 1890 francúzsky dominikán Marie Joseph Lagrange OP (1855 – 1938).

Jeruzalemská škola vydala v roku 1956 jednozväzkové vydanie nového prekladu Biblie do modernej francúzštiny. Vyšlo pod názvom Svätá Biblia (La Sainte Bible traduite en français sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem), ale pre spojenie s Jeruzalemskou biblickou školou sa veľmi skoro ujal názov Jeruzalemská Biblia, pod ktorým bolo toto vydanie Biblie preložené do viacerých svetových jazykov. Starý zákon vyšiel pod vedením Ronalda de Vaux, OP a Nový zákon redigoval P. Pierre Benoit. V roku 1973 vyšla Biblia v druhom revidovanom vydaní už pod názvom Jeruzalemská Biblia. Tretíkrát bola vydaná s malými úpravami v roku 1999.

Preklad sa opiera predovšetkým o hebrejskú pôvodinu. Úvody ku knihám prezentujú ich literárne dejiny, historický kontext a teologický význam. Poznámky pod čiarou vysvetľujú samotný text a marginálne poznámky sa odvolávajú na iné biblické pasáže.