Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

Evanjelické preklady

Evanjelická cirkev na Slovensku používala biblickú češtinu ako bohoslužobný jazyk až do roku 1960. Čerpala pritom predovšetkým z tzv. Kralickej Biblie a preklad do slovenčiny dlho nepovažovala za nevyhnutný. Začiatkom 20. storočia však medzi slovenskými evanjelikmi postupne silnela túžba po vlastnom slovenskom preklade. Viacerí jednotlivci sa spontánne podujali na preklad Biblie, a vznikali tak viaceré čiastkové preklady. Jedným z nich bol napríklad Preklad žalmov Dr. J. Lajčiaka, ktorý vydala Britická a zahraničná biblická spoločnosť v roku 1904 alebo Evanjelium sv. Jána v preklade Jána Chorváta, ktorý vydala Spoločnosť pre rozdávanie Písma Svätého v roku 1933. Najviac sa rozšíril preklad Biblie, ktorý vypracoval Jozef Roháček, no oficiálne nebol Evanjelickou cirkvou a. v. nikdy autorizovaný.

Nová Smluva (Nový zákon) Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, Tranoscius, 1942

Prvý autorizovaný preklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vyšiel vo vydavateľstve Tranoscius v Liptovskom Mikuláši v roku 1942. Vychádzal z gréckeho originálu a bol hotový už v roku 1939, niekoľko rokov však trvali kontroly konkordantnosti a štylistické úpravy.  Na preklade pracovali: Š. Osusky, V. Čobrda, J. Jamnický, J. Beblavý, O. Škrovina, J. Adamiš, F. Ruppeldt a Ľ. Šenšel. Nová zmluva s podtitulom Nový zákon nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista a Žalmy vyšla potom ešte v roku 1952 a 1970 ako revidované vydanie. Pripravila ho redakčná komisia pod vedením prof. K. Gábriša (Nová zmluva) a Dr. J. Janku (Žalmy).

Biblia, Písmo Sväté Starej a Novej zmluvy, Tranoscius, 1978

Prvý oficiálny evanjelický preklad celej Biblie vyšiel až v roku 1978 pod vedením evanjelického teológa prof. Karola Gábriša (1918 – 1998). Širší okruh prekladateľov na ňom začal pracovať už v roku 1957, následne ho odovzdali štvorčlennej prekladateľskej a redakčnej komisii, ktorá bola zodpovedná za výsledný preklad. Užší tím tvorili: K. Gábriš, J. Janko, Š. Kátlovský a J. Petrík. Druhé vydanie toho prekladu vyšlo vďaka Spojeným biblickým spoločnostiam v Londýne v roku 1979.