Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

50. kapitola

Kňaz Šimon

1 Veľkňaz Šimon, syn Oniášov, za svojho života opravil Boží dom a za svojich dní opevnil Chrám.
2 Za jeho čias boli položené základy pre dvojité hradby a vysoký múr okolo celého chrámového nádvoria. 3 Za jeho čias bola vykopaná aj vodná nádrž, jazero veľké ako more. 4 V snahe, aby uchránil ľud pred záhubou, opevnil mesto pre prípad obľahnutia. 5 Aký bol vznešený v kruhu svojho ľudu, keď vyšiel spoza opony Chrámu! 6 Bol ako zornička vychádzajúca spomedzi oblakov alebo spln mesiaca za sviatočných dní, 7 ako slnko žiariace na chrám Najvyššieho alebo jasná dúha v blyšťavých oblakoch, 8 ako ruža medzi jarným lístím alebo ľalia na kraji studienky, ako zelený výhonok na Libanone za letnej žiary 9 alebo horiaci tymián v kadidelnici, ako kalich z čistého zlata, ozdobený drahými kameňmi všetkého druhu, 10 ako oliva obťažená plodmi alebo cyprus pnúci sa k oblakom; 11 keď si obliekol slávnostné rúcho, odial sa do svojich nádherných šiat a vystupoval k svätému oltáru a dodával lesku sprievodu vo svätyni. 12 Keď prijímal z rúk kňazov obetné časti, tak tam stál sám pri ohnisku oltára, obtočený vencom bratov, ako libanonský céder medzi mladými cédrami. 13 Okolo neho stáli ako kmene paliem všetci Áronovi synovia vo svojej nádhere, na rukách s darmi obetovanými Bohu, pred celým zhromaždením vyvoleného národa. 14 Keď dokonával službu pri oltári, dôstojne prinášajúc obetu všemohúcemu Najvyššiemu, 15 vztiahol ruku po čaši, odlial hroznovú šťavu a polial ňou základy oltára na ľúbeznú vôňu Najvyššiemu, Kráľovi sveta. 16 Vtedy Áronovi synovia ozvali sa hlasno, zatrúbili na trúby z tepaného striebra. Široko-ďaleko zaznieval ich mocný hlas ako upomienka pred Najvyšším. 17 A vtedy náhle celý ľud ako jeden muž padol tvárou k zemi a klaňal sa svojmu Pánovi, Vševládnemu, Najvyššiemu Bohu. 18 Vtedy spevácky zbor zaspieval chvály a všetky tie hlasy zliali sa v sladkú melódiu. 19 Všetok ľud zeme spieval od radosti prosiac milosrdného Boha, kým sa neskončili bohoslužby a nezakončili obrady. 20 Vtedy Šimon zostupoval dvíhajúc ruky k celému zhromaždeniu vyvoleného ľudu a udeľoval im Božie požehnanie mocným hlasom tešiac sa, že má česť vysloviť Božie meno. 21 A ľud poznova padol na svoje tváre, aby prijal požehnanie Najvyššieho

Povzbudenie

22 A teraz chváľte Boha vesmíru, ktorý koná veľké veci všade, už od nášho narodenia šľachtí náš život a zaobchádza s nami milosrdne,
23 nech nám dá radostné srdce a nech zošle za našich čias trvalý pokoj vyvolenému národu na večné časy. 24 Nech jeho priazeň je vždy s nami a nech nás vyslobodí, keď príde jeho čas.

Číselné príslovia

25 Dva národy sú mi z tej duše protivné a tretí ani nie je národ:
26 obyvatelia Seirských hôr a Filištínci a k tomu hlúpy ľud, čo býva v Sicheme.

Záver

27 Učenie múdrosti a vedy do tejto knihy zapísal Ježiš, syn Siru, Eleazara, z Jeruzalema, ktorého um bol studnicou múdrosti.
28 Šťastný človek, ktorý rozmýšľa o tejto náuke. Keď si ju uloží do svojho srdca, stane sa múdrym. 29 Ak bude podľa nej aj žiť, bude schopný všetkého, lebo Božie svetlo bude svietiť na jeho životnú cestu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk