Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Joziáš

1 Spomienka na Joziáša je ako vzácna zmes kadidla, pripravená umením voňavkára. Je sladká ako med pre všetky ústa, ako hudba pri dobrom víne.
2 Mal úspech pri obrátení národa a vykorenil ohavnú bezbožnosť. 3 Srdce si upriamil na Boha a v bezbožných časoch priviedol k víťazstvu nábožnosť.

Poslední králi a poslední proroci

4 Okrem Dávida, Ezechiáša a Joziáša všetci hromadili hriech na hriech, a tak Júdova kráľovská línia bola na zániku, lebo opustili Zákon Najvyššieho.
5 Boh vydal ich silu napospas iným a ich slávu cudziemu národu. 6 Nepriatelia vypálili vyvolené sväté mesto, spustošili jeho ulice 7 podľa slov Jeremiáša. – Ale aj jeho utrápili, hoci bol zasväteným prorokom už pred narodením, aby vytŕhal, ničil a rúcal, ale napokon staval a sadil. 8 Ezechiel videl zjavenie Božej slávy, ktorá sa mu ukázala tróniaca na voze s cherubmi. 9 Boh si spomenul na jeho nepriateľov a zoslal uragán, ale pomohol tým, čo chodia po správnej ceste. 10 Kiež kosti dvanástich prorokove tiež vydajú nové výhonky zo zeme, v ktorej ležia! Lebo oni znova a znova posilňovali Jakuba a zachraňovali ľud svojou vierou a nádejou.

Zorobabel a Jozue

11 Ako by sme mohli vyjadriť veľkosť Zorobabela, ktorý je ako pečatný prsteň na pravej ruke?
12 S ním bol aj Jozue, syn Jozedekov; obaja za svojich čias vystavali Boží dom a priviedli k Pánovi svätý ľud, určený na večnú slávu.

Nehemiáš

13 Slávna je aj pamiatka Nehemiáša, ktorý znova postavil rozbúrané hradby, založil brány a závory a obnovil naše zrúcané domovy.

Zhrnutie

14 Nebolo na zemi rovného Henochovi, lebo on bol vzatý zo zeme.
15 Nenarodil sa človek ako Jozef, vodca svojich bratov, opora ľudu; Boh ochraňoval aj jeho kosti. 16 Sem a Set sa vyznačili medzi mužmi, ale nad všetko stvorenie vyniká Adam.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk