Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

48. kapitola

Eliáš

1 Potom sa objavil Eliáš, prorok ako oheň, ktorého slovo horelo sťa fakľa.
2 Uviedol na nich hlad a svojou horlivosťou znížil ich počet. 3 Božím slovom zatvoril nebo a tiež tri razy zvolal oheň z neba. 4 Aký si bol slávny, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto by sa mohol chváliť, že sa ti podobá? 5 Ty si vzkriesil mŕtveho zo smrti a privolal ho zo šeolu slovom Najvyššieho. 6 Ty si priviedol kráľov a slávnych ľudí z lôžka chorých do hrobu. 7 Ty si počul na Sinaji vyhrážku, na Chorebe trestné rozsudky. 8 Ty si pomazal kráľov za pomstiteľov a prorokov za svojich nástupcov. 9 Ty si bol vzatý do neba v ohnivej víchrici na voze s ohnivými koňmi. 10 Ty si určený pre budúce ťažké časy zmierniť Boží hnev prv, ako vzplanie, obrátiť srdcia otcov k synom a obnoviť Jakubove kmene. 11 Šťastní, čo ťa uvidia, i tí, čo zosnuli v láske, lebo aj my budeme naozaj naďalej žiť.

Elizeus

12 Keď Eliáša zastrela víchrica, Elizeus bol naplnený jeho duchom. Za života nebál sa nijakého vladára, nikto si ho nepodrobil.
13 Nič mu nebolo príliš ťažké a jeho telo aj v hrobe zachovalo si prorockú moc. 14 Za života konal zázraky a po smrti podivuhodné skutky.

Nevernosť a trest

15 Napriek všetkému ľud sa neobrátil, ani nezanechal svoje hriechy, dokiaľ nebol vyhnaný z domoviny a rozmetaný po celej zemi.
16 Bolo tam ponechaných len pramálo ľudí a vodca z Dávidovho domu. Niektorí z nich si počínali šľachetne, iní popáchali veľa hriechov.

Ezechiáš

17 Ezechiáš opevnil svoje mesto a voviedol vodu do jeho stredu. Železom prerúbal bralá a vybudoval cisterny.
18 Za jeho čias Sennacherib vpadol do krajiny a poslal Rabsaka z Lachiša, ktorý zdvihol ruku proti Sionu a vo svojej pýche rúhal sa Bohu. 19 Vtedy sa im zachvelo srdce i ruky, trpeli bolesti ako žena pri pôrode. 20 Vzývali milosrdného Boha, dvíhajúc ruky k nemu. Z neba Svätý rýchlo vyslyšal ich prosbu a poslal im Izaiáša na pomoc; 21 udrel na asýrsky tábor a jeho anjel vyhubil asýrske vojsko.

Izaiáš

22 To preto, lebo Ezechiáš urobil, čo sa páčilo Bohu a pevne kráčal po stopách svojho otca Dávida, ako mu kázal Izaiáš, veľký prorok, na ktorého videnia sa možno spoľahnúť.
23 Za svojho života vrátil späť slnko a predĺžil život kráľovi. 24 Mocou ducha videl budúcnosť a tešil trúchliacich na Sione. 25 Odhalil budúcnosť až po ďalekú večnosť a skryté veci prv, než sa stali.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk