Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

36. kapitola

Modlitba za oslobodenie a obnovu vyvoleného ľudu

1 Zmiluj sa nad nami, Bože a Pane vesmíru, zhliadni na nás a naplň bázňou pred sebou všetky národy!
2 Zdvihni ruku proti pohanom a ukáž im svoju moc! 3 Ako si sa pred nimi ukázal prísny voči nám, tak sa pred nami ukáž hrozný voči nim. 4 Nech ťa poznajú, tak ako sme ťa poznali my, lebo niet Boha okrem teba, Pane náš! 5 Obnov divy a čiň ďalšie zázraky, osláv svoju ruku a pravé rameno! 6 Nech vzplanie tvoja rozhorčenosť, nech sa vyleje tvoj hnev! Potlač protivníka, znič nepriateľa! 7 Spomeň si na deň, ktorý si určil, a posúr ho, daj ľuďom príležitosť oslavovať tvoje zázračné skutky! 8 Nech zúrivý oheň pohltí aj tých, čo to prežijú, nech utláčatelia tvojho národa prepadnú záhube! 9 Rozdrv hlavu pohanským vládcom, ktorí hovoria: "Nám sa nevyrovná nikto." 10 Zhromaždi všetky Jakubove kmene a vráť im ich dedičstvo, ako bolo na počiatku. 11 Zmiluj sa, Pane, nad ľudom, ktorý nosí tvoje meno, nad vyvoleným národom, ktorý si urobil svojím prvorodeným. 12 Zmiluj sa nad svätým mestom Jeruzalemom, nad svojím svätým sídlom, 13 nech sa Sion ozýva tvojou chválou a tvojou slávou nech sa naplní tvoja svätyňa! 14 Vydaj svedectvo prvotinám svojho stvorenia, splň proroctvá vyslovené v tvojom mene. 15 Odmeň tých, čo sa teba pridŕžajú, aby sa ukázalo, že tvoji proroci hovorili pravdu! 16 Bože, vypočuj modlitbu svojich služobníkov podľa požehnania, ktoré Áron vyslovil nad tvojím ľudom, 17 nech všetci na zemi poznajú, že ty si Pán, večný Boh! 18 Žalúdok prijíma každé jedlo, ale niektoré jedlo je lepšie než druhé. 19 Ako ústa rozoznajú chuť divočiny, tak aj rozumné srdce lživé slová.

Rozlišovanie

20 Skazené srdce pôsobí nepríjemnosti, ale skúsený človek vie, ako sa brániť.

Voľba manželky

21 Žena sa vydá za hocijakého muža, sú však dievčatá lepšie od druhých.
22 Krása ženy robí muža šťastným a niet ničoho, čo by si väčšmi želal. 23 Ak má k tomu na jazyku dobrotu a milotu, jej muž je najšťastnejší z ľudí. 24 Kto získa ženu, má prameň šťastia, pomocníčku podobnú sebe a oporný stĺp. 25 Kde niet plota, rozkradnú majetok, kde niet ženy, pútnik vzdychá za domovom. 26 Kto by dôveroval lúpežníkovi na zboji, čo lieta z mesta do mesta? 27 Tak aj človeku, čo nemá hniezdo a zaľahne, kde ho zastihne noc!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk