Predchádzajúca kapitola

36. kapitola

Modlitba za oslobodenie a obnovu vyvoleného ľudu

1 Zmiluj sa nad nami, Bože a Pane vesmíru, zhliadni na nás a naplň bázňou pred sebou všetky národy!
2 Zdvihni ruku proti pohanom a ukáž im svoju moc! 3 Ako si sa pred nimi ukázal prísny voči nám, tak sa pred nami ukáž hrozný voči nim. 4 Nech ťa poznajú, tak ako sme ťa poznali my, lebo niet Boha okrem teba, Pane náš! 5 Obnov divy a čiň ďalšie zázraky, osláv svoju ruku a pravé rameno! 6 Nech vzplanie tvoja rozhorčenosť, nech sa vyleje tvoj hnev! Potlač protivníka, znič nepriateľa! 7 Spomeň si na deň, ktorý si určil, a posúr ho, daj ľuďom príležitosť oslavovať tvoje zázračné skutky! 8 Nech zúrivý oheň pohltí aj tých, čo to prežijú, nech utláčatelia tvojho národa prepadnú záhube! 9 Rozdrv hlavu pohanským vládcom, ktorí hovoria: "Nám sa nevyrovná nikto." 10 Zhromaždi všetky Jakubove kmene a vráť im ich dedičstvo, ako bolo na počiatku. 11 Zmiluj sa, Pane, nad ľudom, ktorý nosí tvoje meno, nad vyvoleným národom, ktorý si urobil svojím prvorodeným. 12 Zmiluj sa nad svätým mestom Jeruzalemom, nad svojím svätým sídlom, 13 nech sa Sion ozýva tvojou chválou a tvojou slávou nech sa naplní tvoja svätyňa! 14 Vydaj svedectvo prvotinám svojho stvorenia, splň proroctvá vyslovené v tvojom mene. 15 Odmeň tých, čo sa teba pridŕžajú, aby sa ukázalo, že tvoji proroci hovorili pravdu! 16 Bože, vypočuj modlitbu svojich služobníkov podľa požehnania, ktoré Áron vyslovil nad tvojím ľudom, 17 nech všetci na zemi poznajú, že ty si Pán, večný Boh! 18 Žalúdok prijíma každé jedlo, ale niektoré jedlo je lepšie než druhé. 19 Ako ústa rozoznajú chuť divočiny, tak aj rozumné srdce lživé slová.

Rozlišovanie

20 Skazené srdce pôsobí nepríjemnosti, ale skúsený človek vie, ako sa brániť.

Voľba manželky

21 Žena sa vydá za hocijakého muža, sú však dievčatá lepšie od druhých.
22 Krása ženy robí muža šťastným a niet ničoho, čo by si väčšmi želal. 23 Ak má k tomu na jazyku dobrotu a milotu, jej muž je najšťastnejší z ľudí. 24 Kto získa ženu, má prameň šťastia, pomocníčku podobnú sebe a oporný stĺp. 25 Kde niet plota, rozkradnú majetok, kde niet ženy, pútnik vzdychá za domovom. 26 Kto by dôveroval lúpežníkovi na zboji, čo lieta z mesta do mesta? 27 Tak aj človeku, čo nemá hniezdo a zaľahne, kde ho zastihne noc!