Predchádzajúca kapitola

35. kapitola

Zákon a obety

1 Zachovávať Boží zákon má cenu mnohých obiet. Plniť Božie príkazy je prinášať ďakovnú obetu.
2 Preukazovať lásku je obetovať to najlepšie a konať dobré skutky je prinášať oslavnú obetu. 3 Najlepšie sa Bohu zapáčime, ak sa odvrátime od zlého, lebo chrániť sa zlého je prinášať obetu zmierenia. 4 Pred Bohom sa však neukazuj s prázdnymi rukami, prines všetky obety, ktoré sú prikázané. 5 Obeta spravodlivého krášli oltár, jej vôňa vystupuje pred Najvyššieho. 6 Obeta spravodlivého je príjemná Bohu a nikdy na ňu nezabudne. 7 Pri bohoslužbe buď štedrý a prines prvé plody svojej práce v plnej miere. 8 Zakaždým, keď prinášaš dar, rob to s veselou tvárou a desiatky obetuj s radosťou. 9 Daj Najvyššiemu, ako on dal tebe, tak štedro, ako len vládzeš! 10 Lebo Boh všetko vracia, aj tebe navráti sedemnásobne.

Božia spravodlivosť

11 Nepodplácaj Boha darmi, neprijme ich, nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu,
12 lebo Boh je sudca a osobám nenadŕža. 13 Boh nedáva prednosť bohatému pred chudobným a vypočuje jeho prosbu, keď mu ukrivdia. 14 Modlitbu siroty neodmietne, ani vdovu, keď vylieva svoj bôľ. 15 Pozri, ako stekajú vdove slzy po lícach a jej výkriky žalujú na toho, kto ich vyvolal! 16 Kto slúži Bohu celým svojím srdcom, bude láskavo prijatý a jeho prosba vystúpi k oblakom. 17 Modlitba pokorného preniká oblaky a nemá pokoja, kým nedôjde k Bohu. 18 Neodstúpi, kým Najvyšší nepohliadne naň, kým neprisúdi právo spravodlivým a neobnoví spravodlivosť. 19 Boh nebude odkladať, Premocný nebude mať so zlými trpezlivosť, 20 kým nedoláme ukrutníkom bedrá a nepomstí sa pohanom, 21 kým nezničí množstvo násilníkov a nezlomí moc zločincov, 22 kým nenadelí každému podľa jeho skutkov, posúdiac ich činy podľa ich úmyslov, 23 kým nedopomôže k právu svojmu ľudu a nepoteší ho svojím milosrdenstvom. 24 Veľmi príhodné je jeho milosrdenstvo v čase súženia, ako mraky v čase suchoty.