Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

7. kapitola

Zbožnosť a skromnosť

1 Nepáchaj zlo a ani tebe sa nič zlé neprihodí.
2 Stráň sa neprávosti a ona sa od teba odkloní. 3 Nesej zlo do brázd neprávosti a nebudeš ho sedemnásobne žať.7,3 Gn 6,7n; Jób 4,8; Prís 22,8 4 Nežiadaj si od Pána vysoký úrad ani od kráľa čestné kreslo.7,4 Prís 25,6n 5 Nevyhlasuj sa za spravodlivého pred Pánom a nerob sa múdrym pred kráľom. 6 Neusiluj sa byť sudcom, lebo možno nebudeš mať síl vyhubiť neprávosť, aby si nedostal strach pred mocnými a aby si sa pohoršlivo nespreneveril svojej poctivosti. 7 Neprehreš sa proti pospolitosti mesta a nezhadzuj sa v očiach ľudu. 8 Nespútaj sa hriechom dva razy, veď už po prvom neostaneš bez trestu.7,8 Sir 34,30n 9 Nehovor: „Bude sa prihliadať na množstvo mojich darov a budú prijaté, keď ich prinesiem Bohu, Najvyššiemu.“7,9 Prís 15,8; Oz 8,13 10 Nebuď malomyseľný pri modlitbe a nezabúdaj konať skutky milosrdenstva. 11 Nevysmievaj človeka, ktorý má roztrpčenú dušu: veď je Niekto, kto ponižuje i pozdvihuje.7,11 Ž 75,8; Prís 17,5 12 Nesej klamstvo proti svojmu bratovi, ani priateľovi nič podobné nerob. 13 Za nijakých okolností sa neuchyľuj k lži, lebo od nej nemožno čakať nič dobré. 14 Nerozprávaj priveľa v zhromaždení starších a v modlitbe neopakuj slová.7,14 Mt 6,7 15 Nemaj v nenávisti namáhavú prácu ani prácu na poli, ktorú ustanovil Najvyšší.7,15 Gn 3,17-19 16 Nezaraďuj sa do húfu hriešnikov, pamätaj na hnev, ktorý nemešká.7,16 Prís 16,18 17 Hlboko sa pokor v duši, lebo odplatou bezbožníka je oheň a červ.

Správny postoj k ľuďom

18 Nerozíď sa s priateľom kvôli zisku ani s verným bratom pre ofírske zlato.7,18 Sir 6,5-17
19 Nezanedbávaj múdru a dobrú ženu, veď jej nežnosť je nad zlato.7,19 Sir 26,1-4 20 Nezaobchádzaj zle s otrokom, ktorý verne pracuje, ani s nádenníkom, ktorý do práce vkladá svoju dušu.7,20 Sir 33,25-33 21 Tvoja duša nech má v láske rozumného otroka, neupieraj mu slobodu.7,21 Ex 21,1-5 22 Máš dobytok? Staraj sa oň, a ak ti je užitočný, podrž si ho.7,22 Prís 12,10 23 Máš deti? Správne ich vychovávaj a od mladosti im zohýnaj šiju.7,23 Sir 30,1-13 24 Máš dcéry? Ochraňuj ich telo a neobracaj sa k nim s priveľmi rozžiarenou tvárou.7,24-25 Sir 42,9 25 Vydaj dcéru a dokončíš tak veľké dielo; daj ju však rozumnému mužovi. 26 Máš ženu podľa svojho srdca? Nezapuď ju, ale nemilovanej sa nezveruj. 27 Z celého srdca si cti svojho otca a nezabudni na bolesti matky.7,27-28 Sir 3,1-16 28 Pamätaj, že vďaka nim si sa narodil. Akože im splatíš, čo pre teba urobili? 29 Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj v úcte. 30 Z celej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a nezanedbávaj jeho služobníkov.7,30 Dt 6,5 31 Maj bázeň pred Pánom, váž si kňaza a podľa príkazu mu daj jeho podiel: prvotiny, obety za vinu a časť z pleca obetovaného zvieraťa, obetu posvätenia i prvotiny svätých vecí.7,31 Dt 18,1-5 32 Aj chudobnému podaj ruku, aby tvoje požehnanie bolo dokonalé.7,32 Dt 14,28n; Prís 19,17; Koh 7,2; Sir 4,1 33 Darmi prejavuj priazeň každému živému a ani mŕtvemu neupieraj svoju priazeň. 34 Neodťahuj sa od plačúcich a smúť so smútiacimi.7,34 Rim 12,15 35 Neváhaj navštevovať chorého, lebo takými skutkami získaš lásku. 36 Pri všetkých svojich podujatiach pamätaj na svoj koniec a nikdy nezhrešíš.7,36 Sir 18,24; 28,6n