Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

0. kapitola

Predhovor

1 Mnohé a veľké veci nám boli dané skrze Zákon, Prorokov a tých, čo po nich nasledovali; preto patrí Izraelu obdiv za jeho vzdelanosť a múdrosť. Nestačí, aby sa stali múdrymi iba tí, čo vedia čítať,
5 treba, aby tí, čo majú radi učenosť, boli užitoční aj iným nevzdelaným svojimi rečami a spismi. Preto sa môj starý otec JésusV LXX sa menom Jésus označuje aj Jozua, Jošua a v NZ Ježiš. V závere tejto pôvodne hebr. knihy sa autor podľa hebr. rkp. podpísal ako Ješúa (porov. Sir 50,27). venoval predovšetkým čítaniu Zákona, Prorokov 10 a ostatných kníh, ktoré nám zanechali otcovia. Keď v nich nadobudol dostatočnú zbehlosť, aj sám cítil povinnosť napísať niečo, čo slúži vzdelanosti a múdrosti, aby vedychtiví ľudia, ktorí už v tejto oblasti dosiahli poznanie, pridávali k nej čoraz viac svojím životom. 15 Preto vás prosím, aby ste sa ochotne a vnímavo venovali čítaniu a aby ste boli zhovievaví aj tam, kde sme azda 20 niektoré ťažko preložiteľné výrazy celkom nezvládli. Lebo hebrejské slová nemajú takú istú silu, keď sa preložia do inej reči. No nielen to, ale aj sám Zákon, prorocké spisy 25 i ostatné Písma vykazujú nemalý rozdiel oproti zneniu pôvodiny. Keď som totiž v tridsiatom ôsmom roku vlády kráľa EuergétaKráľ Ptolemaios (VIII.) Euergétés (II.), zvaný Fyskón, vládol od r. 170 pred Kr. spoločne s bratom Ptolemaiom VI. Filométorom a sestrou Kleopatrou II., od r. 145 pred Kr. samostatne. prišiel do Egypta a pobudol som tam, našiel som príklady nemalej vzdelanosti. 30 Pokladal som za nanajvýš potrebné, aby som aj ja vynaložil úsilie a námahu na preklad tejto knihy. V tom čase som venoval mnoho bezsenných nocí a štúdia, aby som preklad knihy dokončil a vydal pre tých, čo žijú v cudzine a túžia po poučení, 35 lebo chcú prispôsobiť svoje mravy životu podľa Zákona.