Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

0. kapitola

1 Mnohé a veľké veci nám boli dané skrze Zákon, Prorokov a tých, čo po nich nasledovali; preto patrí Izraelu obdiv za jeho vzdelanosť a múdrosť. Nestačí, aby sa stali múdrymi iba tí, čo vedia čítať, 5 treba, aby tí, čo majú radi učenosť, boli užitoční aj iným nevzdelaným svojimi rečami a spismi. Preto sa môj starý otec JésusV LXX sa menom Jésus označuje aj Jozua, Jošua a v NZ Ježiš. V závere tejto pôvodne hebr. knihy sa autor podľa hebr. rkp. podpísal ako Ješúa (porov. Sir 50,27). venoval predovšetkým čítaniu Zákona, Prorokov 10 a ostatných kníh, ktoré nám zanechali otcovia. Keď v nich nadobudol dostatočnú zbehlosť, aj sám cítil povinnosť napísať niečo, čo slúži vzdelanosti a múdrosti, aby vedychtiví ľudia, ktorí už v tejto oblasti dosiahli poznanie, pridávali k nej čoraz viac svojím životom. 15 Preto vás prosím, aby ste sa ochotne a vnímavo venovali čítaniu a aby ste boli zhovievaví aj tam, kde sme azda 20 niektoré ťažko preložiteľné výrazy celkom nezvládli. Lebo hebrejské slová nemajú takú istú silu, keď sa preložia do inej reči. No nielen to, ale aj sám Zákon, prorocké spisy 25 i ostatné Písma vykazujú nemalý rozdiel oproti zneniu pôvodiny. Keď som totiž v tridsiatom ôsmom roku vlády kráľa EuergétaKráľ Ptolemaios (VIII.) Euergétés (II.), zvaný Fyskón, vládol od r. 170 pred Kr. spoločne s bratom Ptolemaiom VI. Filométorom a sestrou Kleopatrou II., od r. 145 pred Kr. samostatne. prišiel do Egypta a pobudol som tam, našiel som príklady nemalej vzdelanosti. 30 Pokladal som za nanajvýš potrebné, aby som aj ja vynaložil úsilie a námahu na preklad tejto knihy. V tom čase som venoval mnoho bezsenných nocí a štúdia, aby som preklad knihy dokončil a vydal pre tých, čo žijú v cudzine a túžia po poučení, 35 lebo chcú prispôsobiť svoje mravy životu podľa Zákona.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk