Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

51. kapitola

Modlitba vďaky

1 Oslavovať ťa budem, Pane, môj Kráľ, budem ťa chváliť, Bože, môj Spasiteľ. Oslavujem tvoje meno,
2 pretože si sa stal mojou záštitou a pomocníkom 3 a vyslobodil si moje telo zo záhuby, z pasce ohováračného jazyka, z perí chystajúcich lož; pred tými, ktorí na mňa útočia, stal si sa mi pomocníkom a vyslobodil si ma pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje meno zo škrípajúcich zubov tých, čo boli pripravení ma roztrhať, z ruky tých, čo striehli na môj život, z množstva súžení, ktoré som prežil,51,3 Ž 120,2; 124,6 4 z dusivej vatry, ktorá ma obkľučovala, zo stredu ohňa, ktorý som ja neroznietil, 5 z hlbín lona podsvetia, od nečistého jazyka a lživého slova 6 a šípu nespravodlivého jazyka. Moja duša sa priblížila až k smrti a môj život bol až kdesi dole, blízko podsvetia. 7 Obkľúčili ma zo všetkých strán, ale nenašiel sa nik, kto by mi pomohol, obzeral som sa po ľuďoch, kto by sa ma ujal, ale takého nebolo. 8 Vtedy som sa rozpomenul na tvoje milosrdenstvo, Pane, na to, čo od večnosti konáš, na to, že vyslobodzuješ tých, ktorí ťa očakávajú, a zachraňuješ ich z ruky zlých ľudí.51,8 Ž 74,12 9 K výšinám som zo zeme vyslal svoju prosbu a modlil som sa za vyslobodenie zo smrti.51,9 Iz 38,10 10 Vtedy som volal k Pánovi: „Ty si môj Otec, Pane, neopúšťaj ma51,10 Preklad podľa hebr. rkp. Gr. Volal som k Pánovi, Otcovi môjho Pána, aby ma neopustil… v dňoch súženia, v čase, keď panujú pyšní a chýba pomoc. 11 Chváliť budem tvoje meno neprestajne, ospevovať ťa a velebiť.“51,11 Sir 23,1 Moja modlitba bola vypočutá. 12 Veď si ma zachránil zo záhuby a vytrhol si ma vo chvíli, keď na mňa doľahlo zlo. Preto ťa budem oslavovať a chváliť a budem dobrorečiť Pánovmu menu.

Hľadanie múdrosti

13 Keď som bol ešte celkom mladý, skôr ako som sa vydal do šíreho sveta, v modlitbách som si so všetkou úprimnosťou prosil múdrosť.51,13-21 Sir 15,251,13 Sir 14,20-27
14 Pred chrámom som si ju vrúcne žiadal a až do samého konca ju budem vyhľadávať. 15 Keď rozkvitla ako hrozno pred dozretím, moje srdce sa v nej potešilo. Moja noha vykročila priamou cestou, od mladosti som šiel v jej stopách. 16 Stačilo trochu nakloniť ucho, prijať ju a už som získal veľa poučenia pre seba. 17 Vďaka nej som dosiahol veľké pokroky; budem oslavovať toho, ktorý mi dáva múdrosť. 18 Rozhodol som sa, že podľa nej budem konať, horlil som za dobro a určite nebudem zahanbený. 19 Moja duša priam zápasila o ňu a bol som dôsledný v konaní podľa zákona. Svoje ruky som vystieral k výšinám a žalostil som nad priestupkami voči nej z nevedomosti. 20 Na ňu som upriamil svoju dušu a našiel som ju, zachovávajúc čistotu. Od začiatku som spolu s ňou získal chápavé srdce, preto ma on nikdy neopustí.51,20 Sir 15,3 21 Moje vnútro horelo vzrušením z jej hľadania, a tak som získal dobrý majetok. 22 Pán mi dal ako odmenu môj jazyk a ním ho budem ospevovať.51,22 Iz 50,4 23 Poďte bližšie ku mne, neučení, a zdržujte sa v dome prísnej výchovy.51,23 Prís 9,4; Sir 6,24n; 24,19; Mt 11,29 24 Prečo hovoríte, že zaostávate v tomto všetkom a že vaše duše prahnú po poznaní? 25 Otvoril som ústa a povedal som: Zadovážte si ju — bez peňazí!51,25 Prís 4,7; Iz 55,1 26 Do jarma vložte svoju šiju a vaša duša nech prijme ponaučenie, je blízko, dá sa nájsť.51,26 Dt 30,11-14; Sir 6,25 27 Presvedčte sa na vlastné oči, že som sa málo namáhal a našiel som pre seba mnoho pokoja. 28 Získajte si vzdelanie, nech stojí mnoho strieborných, a vďaka nemu získate veľa zlata.51,28 Prís 16,16; Mt 13,44-46 29 Nech sa raduje vaša duša z Pánovho milosrdenstva, nehanbite sa ospevovať ho. 30 Konajte svoju prácu, skôr ako sa skončí váš čas, a on vám dá vašu mzdu v stanovenom čase.51,30 Gn 6,9n; Sir 2,8