Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

49. kapitola

Kráľ Joziáš a ďalší proroci

1 Spomienka na Joziáša je ako vonná zmes tymianu, ktorú šikovne pripravil voňavkár; v každých ústach osladne ako med a je ako hudba pri stolovaní s vínom.49,1-3 2Krľ 22,1–23,30
2 Venoval sa obráteniu ľudu a vyhubil ohavné neprávosti. 3 Svoje srdce nasmeroval na Pána a v čase hriešnikov upevňoval zbožnosť. 4 Okrem Dávida, Chizkiju a Joziáša všetci sa dopustili priestupkov, lebo opustili zákon Najvyššieho, a tak sa skončila éra judských kráľov. 5 Svoju moc49,5 Dosl. roh. museli odovzdať iným a svoju slávu cudziemu národu.49,5-6 2Krľ 25,1-10; Jer 38,14-18 6 Tí zapálili vyvolené mesto, kde bol chrám, a spustošili cesty k nemu, 7 ako napísal prorok Jeremiáš. Utrápili ho, hoci ho Boh už v materinskom lone posvätil za proroka, aby vytrhával, nivočil a pustošil a aby budoval a sadil.49,7 Jer 1,5.10; 20,2; 38,28 8 Ezechiel mal videnie slávy, ktorú mu ukázal na voze cherubov.49,8-9 Ez 1,4-28 9 Boh si totiž pripomenul nepriateľov prívalom dažďa, ale dobre robil tým, čo kráčali priamymi cestami. 10 Kiež kosti dvanástich prorokov vyženú nové výhonky z miesta ich spočinutia, lebo potešovali ľud Jákoba a vyslobodzovali ho vierou a nádejou.49,10 Oz 1,1; Mal 3,24; Sir 46,12

Zerubbábel a Nehemiáš

11 Ako vychváliť Zerubbábela? Aj on bol akoby pečatným prsteňom na pravej ruke.49,11 Ag 1,1; 2,23
12 A ako Jošuu49,12 K podobe mena pozri poznámku k predhovoru knihy., Jocadákovho syna? Oni za svojich čias vybudovali Boží dom a vystavali Pánovi svätý chrám pripravený na jeho večnú slávu.49,12 Ezd 6,14-22; Ag 1,1 13 A Nehemiáš? Veľká je jeho pamiatka: on vztýčil hradby z rozvalín, postavil brány a ich závory, znova vybudoval naše domy.49,13 Neh 2,1–7,3

Hrdinovia od Henocha po Adama

14 Na zemi nebol stvorený nikto taký ako Henoch, lebo on bol vzatý zo zeme hore.49,14 Sir 44,16
15 Nenarodil sa ani taký muž, ako bol Jozef, najdôležitejší medzi bratmi, opora národa; s jeho kosťami naložili s úctou.49,15 Gn 50,25n; Ex 13,19; Joz 24,32 16 Šém a Šét dosiahli slávu medzi ľuďmi, no nad všetkým živým v tvorstve je Adam.49,16 Gn 2,7; 4,25; 5,3; 6,10; 10,21; Lk 3,38; 1Kor 15,47-49