Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

48. kapitola

Eliáš

1 Potom povstal Eliáš, prorok ako oheň, jeho slovo pálilo ako fakľa.48,1-11 1Krľ 17,1-2; 2Krľ 2,12
2 On na nich priviedol hlad a zmenšil ich počet svojím horlením.48,2 1Krľ 18,40 3 Na Pánovo slovo zavrel nebo a takisto spôsobil, že tri razy zostúpil oheň.48,3 1Krľ 17,1; 18,36-38; 2Krľ 1,10.12 4 Akú slávu si dosiahol, Eliáš, svojimi divmi! Ktože sa môže hrdiť, že ti je podobný? 5 Vzkriesil si mŕtveho zo smrti a z podsvetia — slovom Najvyššieho.48,5 1Krľ 17,17-24 6 Kráľov si zrážal do záhuby a nafúkancov z ich pohoviek.48,6 1Krľ 21,17-24; 2Krľ 1,15-17 7 Na Sinaji si počul pokarhanie a na Horebe ortieľ odplaty.48,7 1Krľ 19,8-18 8 Pomazal si kráľov, aby vykonali odplatu, a prorokov ako svojich nástupcov.48,8 1Krľ 19,19-21 9 V ohnivej búrke si bol uchvátený vo voze s ohnivými koňmi.48,9 2Krľ 2,11 10 O tebe je napísané, že si bol pripravený na stanovené časy, aby si zmiernil Boží hnev, skôr než vzbĺkne, aby si obrátil srdce otca k synovi a obnovil Jákobove kmene.48,10-11 Mal 3,23-24 11 Šťastní, ktorí ťa videli a zosnuli v láske; veď i my budeme určite žiť.

Elizeus

12 Keď Eliáša pohltila búrka, jeho duchom bol naplnený Elizeus. Kým žil, pred vladárom sa nezachvel a nikto si ho nepodmanil.48,12-14 2Krľ 2,13–13,21
13 Nijaká vec nebola nad jeho sily, aj po zosnutí malo jeho telo prorockú moc.48,13 2Krľ 13,21 14 Za svojho života konal zázraky, aj pri jeho skone sa diali úžasné skutky.

Chizkija a Izaiáš

15 Napriek tomu sa národ nekajal a neodstúpil od svojich hriechov, až kým neboli odvlečení zo svojej krajiny a rozptýlení po celej zemi.48,15 2Krľ 17,5-23
16 Ostala iba malá čiastka ľudu a vládca v Dávidovom dome; niektorí konali to, čo sa Bohu páči, iní však rozmnožovali hriechy. 17 Chizkija opevnil svoje mesto a do jeho stredu zaviedol vodu, železom prerúbal skaly a vybudoval nádrže na vodu.48,17 2Krľ 18,1–20,21; Iz 22,9.11 18 Za jeho dní pritiahol Sancheríb, vyslal Rabšaka48,18 Hlavný pohárnik, v asýrčine rabšake, je aj osobným menom. a ten odišiel; vystrel ruku proti Sionu a namyslene sa chvastal.48,18-21 2Krľ 18,13–19,37 19 Vtedy sa zachveli ich srdcia i ruky a zvíjali sa v bolestiach ako ženy pri pôrode. 20 Vzývali milosrdného Pána a vystierali k nemu svoje ruky. A Svätý z neba ich rýchlo vypočul, zachránil ich rukou Izaiáša. 21 Udrel na tábor Asýrčanov a jeho anjel ich zahubil. 22 Lebo Chizkija konal, čo sa páči Pánovi, pevne sa držal ciest svojho otca Dávida, ako prikázal prorok Izaiáš, ktorý bol veľký a verný svojim videniam.48,22 2Krľ 18,3-6 23 Za jeho dní slnko ustúpilo a Boh predĺžil kráľovi život.48,23 2Krľ 20,8-11 24 Mocou veľkého ducha videl posledné veci a potešoval tých, čo nariekali na Sione.48,24-25 Iz 24,1–26,6; 40,1-11; 54,1-17; 60,1-22; 65,16b-25 25 Poukázal na budúce udalosti až do konca čias a na skryté veci, skôr ako sa stali.