Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

46. kapitola

Jozua a Káleb

1 Chrabrým v boji bol Núnov syn Jozua, Mojžišov nástupca v úrade proroka, ktorý sa v súlade so svojím menom46,1 Hebr. Jošua = Hospodin zachráni, spasí. stal veľkým záchrancom Božích vyvolených, keď právom potrestal útočiacich nepriateľov, aby Izrael získal dedičstvo.46,1 Dt 18,15; Joz 1,1–11,23
2 Ako sa preslávil, keď dvíhal ruky a vytasil meč proti mestám.46,2 Joz 8,18.26 3 Kto stál pred ním tak neochvejne? Veď on viedol Pánove vojny.46,3 Joz 10,14.42 4 Nezastavilo sa vari na jeho pokyn slnko a jeden deň trval ako dva?46,4-6 Joz 10,12n 5 Keď bol v nebezpečenstve, obkľúčený nepriateľmi, vzýval Najvyššieho, Panovníka, veľký Pán ho vypočul a zoslal mohutný príval kamenného krupobitia. 6 Vrhol sa na nepriateľský národ a na svahu zničil protivníka, aby národy spoznali všetky jeho zbrane, pretože Jozuov boj je bojom pred Pánovou tvárou.46,6 Joz 10,10-11 On sa dôsledne pridŕžal cesty Panovníka 7 a už za Mojžišových čias dosvedčil činmi svoju vernosť: on i Jefunneho syn Kaléb sa postavili proti celému zhromaždeniu, zabránili ľudu dopustiť sa hriechu a skoncovali so zlostným reptaním.46,7-8 Ex 3,8; Nm 16,6–17,4; Sir 16,10 8 Preto oni dvaja boli zachránení spomedzi šesťstotisíc tých, čo putovali, aby ich priviedli do ich dedičstva, do zeme oplývajúcej mliekom a medom. 9 Pán dal Kalébovi silu, ktorá mu vydržala až do staroby, aby vkročil na výšiny zasľúbenej zeme, kde jeho potomstvo dostalo dedičný podiel,46,9 Joz 14,10-14; 15,13-19 10 aby všetci synovia Izraela vedeli, že je dobré pridŕžať sa Pána.

Sudcovia

11 Takisto sudcovia — každý je známy podľa mena — nespreneverili sa svojím srdcom a neodvrátili sa od Pána; nech je ich pamiatka požehnaná.46,11 Sdc 2,16–16,31
12 Kiež ich kosti vyženú nové výhonky z miesta ich spočinutia, kiež meno týchto veľmi slávnych mužov znova ožíva v synoch.

Samuel

13 Samuel, ktorého Pán miloval, Pánov prorok, ustanovil kráľovstvo a pomazal vládcov svojho ľudu.46,13 1Sam 3,19n; 10,1; 15,1; 16,12n
14 Podľa Pánovho zákona súdil v zhromaždení ľudu a Pán sa ujal Jákoba.46,14 1Sam 7,15-17 15 Svojou vernosťou sa osvedčil ako pravý prorok a svojimi výrokmi preukázal, že je verný prorockému videniu.46,15 1Sam 3,19-21; 9,18 16 Keď ho nepriatelia tiesnili zo všetkých strán, vzýval mocného Pána a obetoval baránka živeného mliekom.46,16-18 1Sam 7,9n.1346,16 Jer 15,1; Sir 46,5; 47,5 17 Tu Pán zahrmel z neba a dal počuť svoj hlas v mohutnej ozvene, 18 rozdrvil vodcov Týrčanov a všetky kniežatá Filištíncov. 19 Skôr ako sa pobral na večný spánok, pred Pánom a jeho pomazaným svedecky vyhlásil, že od nijakého človeka nevzal peniaze, ba ani len sandále, preto ho nikto nikdy neobvinil.46,19 1Sam 12,3 20 Aj po svojom usnutí prorokoval a predpovedal kráľovi jeho skon; ba i zvnútra zeme pozdvihol svoj hlas a svojím proroctvom zotrel neprávosť ľudu.46,20 1Sam 28,11