Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

45. kapitola

Mojžiš

1 Muža milovaného Bohom i ľuďmi, Mojžiša, ktorého pamiatka je požehnaná.45,1-5 Dt 34,10-12
2 Dal mu slávu podobnú sláve svätých45,2 T. j. anjelov a praotcov. a urobil ho veľkým, takže sa ho báli nepriatelia.45,2 Ex 4,16; 7,1 3 Jeho slovami zastavoval varovné znamenia a oslávil ho pred kráľmi; dal mu prikázania pre vlastný ľud a ukázal mu svoju slávu.45,3 Ex 7,14–11,10; 24,12; 33,18-23 4 Pre jeho vernosť a pokoru ho povolal, aby plnil svätú úlohu, vyvolil si ho spomedzi všetkých ľudí.45,4 Nm 13,3; Heb 3,2 5 Dal mu počuť svoj hlas a voviedol ho do mraku, tvárou v tvár mu dal prikázania, zákon života a poznania, aby učil Jákoba zmluve a Izraela jeho ustanoveniam.45,5 Ex 24,16-18; 31,18; 33,11

Áron

6 Aj Árona z kmeňa Lévi, jeho brata, vyvýšil ako svätého, jemu podobného.45,6-13 Ex 4,14n; 28,1-39
7 Potvrdil v ňom večnú zmluvu a dal mu kňazskú hodnosť v národe, poctil ho vznešeným rúchom a opásal ho slávnostným pásom, 8 zaodel ho do dokonalej slávy a podoprel ho symbolmi moci: obuvou, suknicou a plášťom. 9 Olemoval ho granátovými jablkami, dookola množstvom zlatých zvončekov, aby pri jeho krokoch cengali a bolo ich zvuk počuť v chráme ako pripomienku synom jeho ľudu. 10 Odel ho do posvätného rúcha vo farbe zlata, hyacintu a purpuru, umelecky vyšívaného, s náprsníkom rozhodnutia a osudím pravdy, 11 utkaným zo šarlátu ako majstrovské dielo, s drahokamami, vyrytými ako pečate, vsadenými do zlata, opracovanými klenotníkom, a s nápisom vyrytým na pripomienku po jednom pre každý kmeň Izraela.45,11-12 Múd 18,24 12 Vrch mitry mu zdobil zlatý veniec, pečatný znak jeho posvätenia, nádhera dôstojnosti, skvostné veľdielo, ozdoba, ktorej sa oči nevedia nasýtiť. 13 Predtým nebolo nič také krásne, nikdy si cudzinec nič podobné neobliekol — jedine Áronovi synovia a jeho potomstvo po všetky časy. 14 Jeho obety sa budú prinášať ako spaľované obety, naveky, dva razy za deň.45,14 Ex 29,38-42 15 Mojžiš ho uviedol do úradu, pomazal ho svätým olejom, a tým dostal účasť na večnej zmluve on i jeho potomstvo, kým bude trvať nebo, aby konal bohoslužbu a zároveň slúžil ako kňaz a požehnával jeho ľud v jeho mene.45,15-17 Ex 28,1.41; Lv 6,12–16,8; Nm 6,23-27; Dt 33,8-10 16 Vyvolil si ho zo všetkých živých, aby Pánovi predkladal obety z úrod, kadidlo s jeho ľúbeznou vôňou na pripomienku a konal zmierenie za svoj ľud. 17 Vo svojich prikázaniach mu dal moc nad predpismi zákona: učiť Jákoba svedectvu a jeho zákonom osvecovať Izrael. 18 Proti nemu sa spolčili muži z iného kmeňa, závisťou voči nemu zahoreli na púšti, muži z Datánovej a Abirámovej družiny, Korachova skupina plná zúrivého hnevu.45,18-19 Nm 16,1-34 19 Videl to Pán a nepáčilo sa mu to, v návale hnevu ich zničil. Spôsobil im neuveriteľné hrôzy, strávil ich plameňom svojho ohňa. 20 Áronovi ešte pridal na sláve a dal mu dedičné právo: pridelil mu prvotiny zo skorých plodov a predovšetkým mu do sýtosti pripravil chlieb.45,20 Nm 18,8-19 21 Veď jedia z obiet, prinesených Pánovi, ktoré dal jemu i jeho potomstvu.45,21 Lv 7,28-36 22 Nebude však mať dedičstvo v krajine ľudu a nijakú čiastku medzi ľudom, lebo sám Pán je jeho podielom a dedičným vlastníctvom.45,22 Nm 18,20

Pinchás

23 Poradím tretí v sláve bol Eleazárov syn Pinchás pre svoju horlivosť v bázni pred Pánom, pretože počas vzbury ľudu vytrval v dobrote a ochote svojej duše a získal zmierenie pre Izrael.45,23-25 Nm 25,6-13; 1Mak 2,54
24 Preto s ním bola uzavretá zmluva pokoja, aby bol predstaveným vo svätyni a vo svojom ľude, aby jemu i jeho potomstvu bola naveky zverená vznešenosť kňazstva. 25 Podľa zmluvy s Dávidom, synom Izaja z kmeňa Júdu, sa kráľovstvo bude dediť z otca iba na jedného syna, kým Áronovo dedičstvo prejde aj na jeho potomstvo.45,25 2Sam 7,12-13; Jer 33,17n.21 26 Kiež vám dá múdrosť do srdca, aby ste spravodlivo súdili jeho ľud, nech ich dobré hodnoty nezaniknú a pre budúce pokolenia zachovajú svoju slávu.45,26 Sir 45,17