Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

44. kapitola

Slávni predkovia

1 Chváľme slávnych mužov a našich otcov dávnych pokolení.
2 Pán prejavil svoju veľkú slávu, svoju odvekú vznešenosť. 3 Jedni panovali vo svojich kráľovstvách ako muži chýrni svojou mocou. Iní pre svoju rozvahu boli radcami a všetko oznamovali svojimi proroctvami. 4 Jedni viedli ľud svojimi premyslenými zámermi, schopnosťou rozumieť múdrosti ľudu a múdrymi slovami pri ich výchove. 5 Iní vymýšľali nápevy piesní a písali príbehy vo veršoch. 6 Ďalší boli obdarení bohatstvom a mocou, žili si pokojne vo svojich domovoch. 7 Všetci títo sa tešili sláve medzi súčasníkmi a už za ich života sa im dostalo chvály. 8 Niektorí z nich zanechali po sebe meno, o ktorom sa potom hovorí s úctou. 9 A sú takí, po ktorých niet pamiatky, zanikli, ako by ich nebolo, boli ako tí, čo nikdy neboli, a práve tak je to aj s ich deťmi. 10 Nevzťahuje sa to však na týchto mužov, ktorí poznali milosrdenstvo; ich spravodlivé skutky neupadli do zabudnutia. 11 S ich potomstvom zostane dobré dedičstvo — ich vnuci. 12 Ich potomstvo stojí v ustanoveniach zmluvy a vďaka nim aj ich deti, 13 naveky zostane ich potomstvo a na ich slávu sa nezabudne.44,13 Sir 39,9 14 Ich telá boli pochované v pokoji, ale ich meno žije z pokolenia na pokolenie.44,14 Sir 41,13 15 O ich múdrosti si budú rozprávať národy a zhromaždenie bude ohlasovať ich chválu.44,15 Sir 31,11; 39,10

Od Henocha po Jákoba

16 Henoch sa páčil Pánovi a bol prenesený44,16 T. j. do neba.; on je vzorom pokánia pre ďalšie pokolenia.44,16 Múd 4,10; Sir 49,16
17 Noach bol uznaný za dokonalého a spravodlivého, a tak sa stal zmierením v čase jeho hnevu; kvôli nemu zostal na zemi zvyšok44,17 T. j. zárodok pokračujúceho života., keď nastala potopa.44,17-18 Gn 6,8-14; 9,1-17; Múd 10,4; 14,6 18 Boh mu ustanoveniami večnej zmluvy zaručil, že už nikdy nebude potopou zmetené všetko tvorstvo. 19 Abrahám je veľkým otcom mnohých národov a na jeho sláve sa nenašla škvrna.44,19-20 Gn 17,4n.9-14; 22,1-13; Heb 11,17-19; Múd 10,5 20 On zachovával zákon Najvyššieho, a tak s ním uzavrel zmluvu; túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa v skúške osvedčil ako verný. 21 Preto mu Boh prísahou potvrdil, že cez jeho potomstvo budú požehnané národy, že ho rozmnoží ako prach zeme a ako hviezdy vyvýši jeho potomkov, udelí im dedičstvo od mora až k moru a od veľrieky až po koniec zeme.44,21 Gn 12,2n; 15,5; 22,15-18; Ž 72,8 22 Aj Izákovi dal ten istý prísľub kvôli jeho otcovi Abrahámovi.44,22 Gn 17,19; 25,21-26; 26,3 Požehnanie pre všetkých ľudí i zmluvu 23 preniesol potom na hlavu Jákoba; potvrdil jeho prvorodenstvo v požehnaniach a dal mu krajinu do dedičstva. On ju rozdelil na jednotlivé časti a odovzdal ich dvanástim kmeňom.44,23 Gn 27,27-29; 28,14; 35,12 Z Jákoba vzbudil muža zľutovania, ktorý našiel milosť v očiach všetkých ľudí.