Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

Láska k chudobným

1 Dieťa moje, neukracuj chudobného o živobytie, nedopusť, aby chradli oči núdzneho.4,1-10 Dt 15,7n; Prís 3,27-28; Sir 7,32
2 Nezarmucuj dušu hladného a nepopudzuj bezradného na hnev. 3 Neprivádzaj do zmätku roztrpčené srdce a neodopieraj dar tomu, kto ho potrebuje. 4 Neodmietaj toho, kto prosí o ochranu v súžení, a neodvracaj tvár od chudobného.4,4-5 Iz 58,7; Tob 4,7 5 Neodvráť oči od núdzneho a nedaj mu príčinu, aby ťa preklínal, 6 veď ten, čo ho stvoril, vypočuje jeho hlasné prosby, keď ťa prekľaje so zatrpknutou dušou. 7 Usiluj sa byť obľúbený v zhromaždení a pred vrchnosťou skloň pokorne hlavu. 8 K chudobnému nakloň svoje ucho a vľúdne mu odpovedz na priateľský pozdrav. 9 Z ruky utláčateľa vytrhni utláčaného a nestrácaj odvahu, keď súdiš.4,9 Prís 29,7; 31,8n 10 Sirotám buď ako otec a ich matke ako muž. Tak budeš ako syn Najvyššieho a on ťa bude milovať viac ako tvoja matka.4,10 Jób 29,12n; Ž 68,6; Iz 1,17

Požehnanie múdrosti

11 Múdrosť privádza svojich synov k veľkosti a stará sa o tých, čo ju hľadajú.
12 Ten, kto ju miluje, miluje život, a tých, čo si ráno kvôli nej privstanú, naplní radosť.4,12 Múd 6,12 13 Kto si ju osvojí, stane sa dedičom slávy a Pán ho požehná, kamkoľvek vojde.4,13 Prís 3,16-18 14 Tí, čo si ju uctievajú, slúžia Svätému, a tých, čo ju milujú, miluje Pán.4,14 Múd 7,28 15 Kto ju poslúchne, bude súdiť národy, a kto o ňu dbá, bude bývať bezpečne. 16 Ak jej bude dôverovať, zdedí ju a jeho potomstvo bude jej vlastníkom. 17 Najprv pôjde s ním po kľukatých cestách, zošle na neho bázeň a úzkosť. Bude ho trápiť svojou výchovou, kým nenájde v ňom dôveru, a bude ho skúšať svojimi ustanoveniami. 18 Opäť ho však vyvedie na rovnú cestu a poteší ho, odkryje mu aj svoje tajomstvá. 19 Ak sa však odkloní, opustí ho a vydá ho napospas pádu.

Varovanie pred zlom

20 Vystihni vhodný čas a chráň sa zla, nehanbi sa za svoje presvedčenie.
21 Je totiž hanblivosť, čo vedie k hriechu, a je i hanblivosť, čo vedie k sláve a priazni.4,21 Sir 20,22; 41,16–42,8 22 Nenadŕžaj nikomu na svoju škodu a nezahanbuj seba, aby si neupadol. 23 Nezdráhaj sa hovoriť v naliehavej chvíli,4,23 Var. + ani neskrývaj svoju múdrosť, aby si sa zapáčil. 24 lebo múdrosť sa poznáva podľa reči a výchova4,24 Alt. vzdelanosť. v tom, čo vraví jazyk. 25 Neprotireč pravde, ale hanbi sa za svoju nevzdelanosť. 26 Nehanbi sa vyznať svoje hriechy a nestavaj sa silou-mocou proti prúdu rieky.4,26 Prís 28,13; Sir 5,7 27 Nepoddávaj sa bláznivému človeku a nechytaj stranu mocnému. 28 Až do smrti zápas o pravdu a Pán, Boh, bude bojovať za teba.4,28 2Mak 13,14 29 Nebuď hrubý svojím jazykom a lenivý a nedbanlivý vo svojich skutkoch.4,29 Sir 5,11 30 Nehraj sa vo svojom dome na leva, nevystatuj sa voči svojim domácim4,30 Alt. služobníkom, podriadeným.. 31 Nech sa tvoja ruka nevystiera, aby brala, a nech nie je prikrátka, keď má dávať.4,31 Sk 20,35