Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

36. kapitola

Modlitba za Boží ľud

1 Zmiluj sa nad nami, Vládca, Bože všetkého,
2 a zošli svoju bázeň na všetky národy. 3 Zdvihni svoju ruku na cudzie národy, nech vidia tvoju vladársku moc. 4 Ako si na nás pred nimi ukázal svoju svätosť, tak pred nami na nich ukáž svoju veľkosť. 5 Nech ťa uznajú, ako sme my uznali, že niet Boha okrem teba, Pane.36,5 Iz 5,16 6 Obnov znamenia a konaj divy, 7 osláv svoju ruku a silu svojej pravice.36,7 Dt 32,39 8 Vzbuď svoje rozhorčenie a vylej svoj hnev, 9 znič protivníka a zahub nepriateľa.36,9 Ž 78,2.12-16.23-28; Mich 7,15n 10 Urýchli tú chvíľu a rozpamätaj sa na svoju prísahu, nech sa s chválou rozpráva o tvojich veľkolepých činoch.36,10 Ž 79,6 11 Nech oheň hnevu pohltí aj toho, kto sa doteraz zachránil, a tých, čo zle robia tvojmu ľudu, nech stihne záhuba. 12 Rozdrv hlavy nepriateľských vládcov, ktorí hovoria: „Nad nás niet nikoho.“ 13 Zhromaždi všetky Jákobove kmene36,13 Vo všetkých gr. rkp. sa text Sir 33,13b – 36,16b dostal pred Sir 30,25 – 33,13a. Po oprave číslovania v súlade s kritickým vydaním LXX (Ziegler), ktoré zachováva pôvodné poradie textu, takže došlo k posunu čísel veršov, ako vidieť na tomto mieste. 14 a ako na začiatku, daj im ich dedičstvo36,16 T. j. zasľúbenú zem.. 15 Zmiluj sa, Pane, nad ľudom, ktorý nesie tvoje meno, nad Izraelom, ktorého si nazval prvorodeným. 16 Zľutuj sa nad svojím svätým mestom, nad Jeruzalemom, miestom, kde prebývaš. 17 Naplň Sion chválami tvojich úžasných činov a svoj ľud tvojou slávou.

Rozlišovanie

18 Vydaj svedectvo v prospech tých, čo si stvoril na začiatku, a uskutočni proroctvá vyslovené v tvojom mene.
19 Odmeň tých, čo čakajú na teba, aby sa potvrdila dôveryhodnosť tvojich prorokov. 20 Vypočuj, Pane, modlitbu tvojich služobníkov, podľa tvojej dobrotivosti voči tvojmu ľudu. Tak všetci ľudia na zemi spoznajú, že ty si Pán, Boh vekov.36,22 Ex 4,22; Múd 18,13

O dobrej manželke

21 Žalúdok strávi rôzne jedlo, niektoré jedlo však chutí lepšie ako iné.
22 Ako ústa poznávajú chuť jedál z diviny, tak rozumné srdce pozná lživé slová. 23 Ľstivé srdce spôsobuje zármutok, ale skúsený človek mu vie odolať. 24 Žena prijíma za muža kohokoľvek36,26 V tom čase dievčaťu určili manžela jej rodičia. Syn mal možnosť voľby., niektoré dievča je však lepšie než druhé.36,26 2Pt 1,19 25 Krása ženy rozjasňuje tvár a prevyšuje každú inú túžbu človeka. 26 Ak má na jazyku láskavosť a prívetivosť, jej muž je najšťastnejší z ľudských synov. 27 Kto získa ženu, má najväčší zisk, získava pre seba pomoc a stĺp, o ktorý sa môže oprieť.36,29-31 Sir 26,13-18