Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Skúšaná dôvera v Boha

1 Dieťa moje, ak prichádzaš slúžiť Pánovi, priprav sa na skúšku.2,1 Jk 1,2; Zj 2,10
2 Usmerňuj si srdce a buď pevný, neunáhli sa v čase pohromy. 3 Pripoj sa k nemu a neodpadni, aby si bol nakoniec vyvýšený. 4 Prijmi všetko, čo ťa postihne, buď trpezlivý pri mnohorakom ponižovaní: 5 veď zlato sa skúša ohňom a ľudia milí Bohu v peci poníženia.2,5 Var. + V chorobách a v núdzi vlož do neho svoju dôveru.2,5 Prís 17,3 6 Dôveruj mu a on sa ťa ujme, vyrovnaj svoje cesty a dúfaj v neho.2,6 Ž 37,5; Prís 3,6 7 Vy, čo sa bojíte Pána, vyčkajte na jeho milosrdenstvo, neodkloňte sa, aby ste nepadli. 8 Vy, čo sa bojíte Pána, dôverujte v neho a odmena vás neminie.2,8 Jób 34,11; Sir 16,14; 51,30 9 Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobré, v trvalú radosť a milosrdenstvo2,9 Var. + lebo jeho odmenou je večný dar s radosťou.. 10 Pozrite na staré pokolenia a zvažujte: Kto zostal zahanbený, ak sa spoľahol na Pána? Ktože bol opustený, ak vytrval v bázni pred ním? Kohože si on nevšimol, ak ho vzýval?2,10 Jób 4,7; Ž 22,5-6; 37,25; 1Mak 2,50-61 11 Lebo Pán je milostivý a milosrdný, odpúšťa hriechy a zachraňuje v čase súženia.2,11 Ex 34,6 12 Beda však zbabelým srdciam a ochabnutým rukám, hriešnikovi, ktorý chodí po dvojakých chodníkoch!2,12 1Krľ 18,21; Mt 7,13 13 Beda ochabnutému srdcu za to, že neverí; preto sa mu nedostane ochrany.2,13 Iz 7,9 14 Beda vám, ktorí ste stratili vytrvalosť! Čo budete robiť, keď vás Pán navštívi?2,14 Sir 17,24 15 Tí, čo sa boja Pána, nebudú neposlušní voči jeho slovám, a tí, čo ho milujú, budú sa pridŕžať jeho ciest.2,15 Dt 6,4-6; Jn 14,23 16 Tí, čo sa boja Pána, budú sa mu chcieť páčiť, a tí, čo ho milujú, budú sa sýtiť jeho zákonom.2,16 Ž 119,47 17 Tí, čo sa boja Pána, pripravia si srdcia a duše si pred ním pokoria: 18 Padnime radšej do rúk Pána, a nie do rúk ľudí. Lebo aký je jeho majestát, také je jeho milosrdenstvo.2,18 2Sam 24,14; Múd 11,23-24