Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

Veleba Boha

1 Ten, ktorý je večne živý, stvoril všetko.18,1 Gn 1,1-31; Ž 106,2; Sir 43,27; Zj 1,18; 4,11
2 Jediný Pán je spravodlivý18,2 Var. + niet iného okrem neho. 3 Svet spravuje pokynom svojej ruky, všetko poslúcha jeho vôľu, veď on so svojou mocou je kráľom nad všetkým, oddeľuje sväté od nesvätých vecí.. 3 Nikoho nepoveril, aby ohlasoval jeho skutky. Kto preskúma jeho veľkolepé činy?18,4 Sir 42,17 4 Kto zmeria moc jeho majestátu? Kto vyrozpráva jeho milosrdné skutky?18,5-7 Ž 139,17n 5 Nikto nemôže z nich nič ubrať ani nič k nim pridať, niet toho, kto by mohol preskúmať Pánove divy.18,6 Prís 30,6; Koh 3,14; Sir 42,21 6 Keď si človek myslí, že je na konci, vtedy začína. Keď sa zastaví, bude to znak jeho bezradnosti. 7 Čo je človek a aký je z neho úžitok? Čo je na ňom dobré a čo zlé?18,8-12 Jób 7,7-1018,8 Ž 144,3 8 Počet dní človeka je nanajvýš sto rokov18,9 Var. + nepredstaviteľný je však všetkým spánok každého..18,9 Ž 90,10 9 Ako kvapka vody z mora a ako zrnko piesku, tak málo znamenajú roky v porovnaní s dňom večnosti. 10 Preto mal Pán s nimi veľkú trpezlivosť a vylial na nich svoje milosrdenstvo.18,11 Sir 17,29 11 Pozrel a spoznal, aký biedny je ich koniec —, preto rozhojnil svoje odpustenie. 12 Milosrdenstvo ľudí zahŕňa najbližších, ale Pán je milosrdný k všetkým ľuďom. Karhá, vychováva, vyučuje, zavracia ako pastier svoje stádo.18,13 Ž 145,9; Jer 31,10; Múd 11,23; Tít 2,11n 13 Zľutúva sa nad tými, čo prijímajú jeho výchovu a horlivo sa zaoberajú jeho rozhodnutiami. 14 Dieťa moje, k dobrým skutkom nepridávaj výčitky, a keď niekomu niečo dávaš, nezarmucuj ho trpkým slovom.18,15 Sir 41,22

Rozvaha

15 Nezmierni azda rosa horúčosť? Tak i dobré slovo je lepšie ako dar.
16 Nie je slovo nad dobrý dar? Oboje však dáva iba človek obdarený milosťou. 17 Blázon namiesto vďačnosti robí výčitky, dar chamtivca nepoteší oči. 18 Skôr ako prehovoríš, pouč sa, o zdravie sa staraj, skôr než ochorieš. 19 Sám sa preskúmaj pred začiatkom Pánovho súdu, a tak v hodine navštívenia nájdeš odpustenie.18,20 Mt 7,5 20 Pokor sa, skôr ako ochorieš, a vo chvíli, keď zhrešíš, ukáž, že si sa obrátil. 21 Nezdráhaj sa v pravej chvíli splniť sľub, neodkladaj až do smrti jeho splnenie.18,22 Alt. v. 22b: a nečakaj na smrť, aby si sa ho zbavil. 22 Predtým, ako sľub vyslovíš, premysli si ho, nebuď ako človek, ktorý pokúša Pána.18,23 Prís 20,25 23 Pamätaj na Boží hnev v dňoch svojho skonu a na čas odplaty, keď sa odvráti jeho tvár.18,24 Sir 7,36 24 V období hojnosti pamätaj na čas hladu, v dňoch bohatstva na chudobu a biedu.18,25 Sir 11,25 25 Od rána do večera plynie čas a pred Pánom všetko prebieha rýchlo. 26 Múdry človek sa vo všetkom správa opatrne a v čase, keď sa rozmnoží hriech, dá si pozor, aby neurobil chybu. 27 Každý rozumný pozná, čo je múdrosť a chváli každého, kto ju nájde. 28 Kto je rozvážny v reči, stane sa múdry a dôvtipné príslovia chŕli zo seba.18,29 Var. + Lepšia je dôvera v jediného Vládcu, než sa mŕtvym srdcom pridŕžať mŕtveho.18,29 Sir 16,25; 24,32 29 Nežeň sa za svojimi túžbami a zdržuj sa svojich chúťok.18,30-31 Sir 5,2; 6,2.4

Sebaovládanie

30 Ak vyhovieš každej svojej túžbe po rozkošiach, staneš sa terčom škodoradosti tvojich nepriateľov.
31 Nemaj záľubu vo veľkom hýrení, nedaj sa spútať záväzkami, ktoré budeš musieť zaň splácať. 32 Neožobračuj sa radovánkami za vypožičané peniaze, keď nemáš nič v mešci18,33 Var. + lebo budeš protivníkom vlastného života..18,33 Prís 23,20n 33 Neožobračuj sa radovánkami za vypožičané peniaze, keď nemáš nič v mešci.