Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Dobrý a zlý panovník

1 Múdry panovník vychováva svoj ľud a vláda rozumného je usporiadaná.10,1 Prís 20,8; 28,12
2 Aký je panovník ľudu, takí sú aj jeho úradníci, a aký je správca mesta, takí sú aj všetci jeho obyvatelia.10,2 Prís 29,12 3 Nevychovaný kráľ zničí svoj ľud, ale mesto sa bude zveľaďovať rozumnosťou vladárov. 4 V Pánovej ruke je vláda nad zemou a on v pravý čas ustanoví nad ňou toho, kto je užitočný.10,4 Prís 8,15; Jer 27,6; Múd 6,3 5 V Pánovej ruke je úspech muža a on udeľuje svoju slávu znalcovi zákona.

Proti namyslenosti

6 Nebuď nevraživý voči blížnemu pre hocijakú krivdu a nerob nič s drzosťou.10,6 Lv 19,18
7 Namyslenosť majú v nenávisti ľudia i Pán, neprávosť je ťažkou urážkou pred Bohom i pred ľuďmi. 8 Kráľovstvo prechádza z národa na národ pre nespravodlivosť, pýchu a chamtivosť.10,8 Var. + Lebo niet väčšej neprávosti ako láska k peniazom; taký totiž aj svoju dušu dáva na predaj. 9 Prečo sa vypína ten, čo je prach a popol? Veď už zaživa tuchnú jeho útroby. 10 Dlhá choroba zosmiešňuje lekára, kto je dnes kráľ, zajtra bude umierať. 11 Keď človek zomiera, dedí hmyz, zvery a červy.10,11 Jób 17,14; Iz 14,11 12 Začiatkom namyslenosti človeka je odvrátenie sa od Pána, keď odpadne jeho srdce od toho, ktorý ho stvoril. 13 Začiatkom pýchy je totiž hriech, kto sa jej drží, zaplavuje okolie ohavnosťou. Preto Pán takých trestá neobyčajnými údermi a nakoniec ich zničí. 14 Pán prevrátil tróny vladárov a pokorných usadil namiesto nich.10,14 Ž 75,8 15 Pán vytrhol korene pyšných národov a namiesto nich zasadil ponížených. 16 Pán zničil územia národov a ich krajiny spustošil až po základy zeme. 17 Mnoho z ľudí vykynožil a vyhubil, ba vymazal zo zeme čo i len spomienku na nich. 18 Pýcha nebola stvorená pre ľudí ani vášnivý hnev pre tých, čo sa narodili zo ženy.10,18 Koh 7,29

Skutočná česť

19 Ktoré pokolenie je hodné úcty? Ľudské. Ktoré pokolenie je hodné úcty? To, čo sa bojí Pána. Ktoré pokolenie je nehodné úcty? Ľudské. Ktoré pokolenie je nehodné úcty? To, čo prestupuje prikázania.
20 Medzi bratmi požíva úctu ich predstavený a v očiach Pána tí, čo sa ho boja.10,20 Var. + 21 Začiatkom prijatia je bázeň pred Pánom, ale začiatkom odmietnutia je zaťatosť a pýcha. 22 Či prišelec, či cudzinec, či chudobný — ich chválou je bázeň pred Pánom.10,22 Jer 9,22n; Sir 9,16 23 Nie je spravodlivé znevažovať rozumného chudáka a nepatrí sa oslavovať muža hriešnika.10,23 Koh 9,15n 24 Veľmož, sudca i vladár sa tešia úcte, ale ani jeden z nich nie je väčší ako ten, kto sa bojí Pána. 25 Múdremu otrokovi budú slúžiť slobodní a rozumný muž proti tomu nebude reptať.10,25 Prís 17,2 26 Nerob sa múdrym, keď robíš svoju prácu, a nevystatuj sa v čase núdze. 27 Lepší je ten, kto pracuje a má vo všetkom prebytok, ako ten, čo sa prechádza a vychvaľuje, ale nemá chleba. 28 Dieťa moje, pokorou osláv svoju dušu a daj jej česť, ktorá jej prislúcha. 29 Kto ospravedlní toho, čo hreší proti samému sebe? A kto oslávi toho, kto si sám znevažuje život? 30 Chudobný má slávu vo svojich vedomostiach a bohatý vo svojom bohatstve. 31 Ak je niekto ctený v chudobe, o čo viac v bohatstve! Ak je niekto bez cti v bohatstve, o čo viac v chudobe!