Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

9. kapitola

1 I vstúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. A keď Isus videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy. 3 Tu si niektorí zákonníci povedali: Tento sa rúha! 4 A keďže Isus poznal ich myšlienky, povedal: Prečo myslíte zlé veci vo svojich srdciach? 5 Veď čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na Zemi, hovorí ochrnutému: Vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď domov! 7 I vstal a odišiel domov. 8 Keď to však zástupy videli, divili sa a oslavovali Boha, že dal ľuďom takúto moc. 9 A keď Isus odtiaľ odchádzal, uvidel v mýtnici sedieť človeka, ktorý sa volal Matúš, i povedal mu: Nasleduj ma! Ten vstal a nasledoval Ho. 10 Keď potom stoloval v dome, prišli tam mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s Isusom a Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš učiteľ je (a pije) s mýtnikmi a hriešnikmi? 12 Isus to počul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov. 14 Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa my a farizeji často postíme, a Tvoji učeníci sa nepostia? 15 A Isus im povedal: Či môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? Prídu však dni, keď im ženích bude vzatý a potom sa budú postiť. 16 Nikto predsa neprišíva záplatu z nového súkna na starý odev, lebo ešte viac odtrhne z odevu a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nenalievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú, víno vytečie a mechy sa zničia. Ale nové víno nalievajú do nových mechov a tak sa oboje zachová. 18 Kým im to hovoril, hľa, prišiel k Nemu istý predstavený (synagógy), poklonil sa Mu a povedal: Moja dcéra práve skonala. Poď, polož na ňu svoju ruku a bude žiť. 19 Isus vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 20 A hľa, žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa obruby Jeho plášťa. 21 Povedala si totiž: Ak sa dotknem čo len Jeho plášťa, budem zachránená. 22 Isus sa obrátil a keď ju uvidel, povedal: Neboj sa, dcéra, tvoja viera ťa zachránila. A od tejto chvíle bola táto žena uzdravená. 23 Keď prišiel Isus do domu predstaveného (synagógy) a videl tam hrajúcich na flautách a hlučný dav, povedal im: 24 Odíďte, lebo dievčatko neumrelo, ale spí. I vysmiali Ho. 25 Keď bol zástup vyhnaný, vošiel dnu, chytil ho za ruku a dievčatko vstalo. 26 A rozniesol sa chýr o tom po celej krajine. 27 Keď Isus odtiaľ odchádzal, išli za Ním dvaja slepci, hlasno volali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov! 28 A keď vošiel do domu, slepci pristúpili k Nemu. A Isus im hovorí: Veríte, že to môžem urobiť? Oni Mu hovoria: Áno, Pane. 29 Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery. 30 I otvorili sa im oči. Isus im rázne prikázal a hovoril: Dbajte, aby sa to nikto nedozvedel! 31 Oni však odišli a rozniesli chýr o Ňom po celej krajine. 32 Keď títo (slepci) vychádzali, hľa, priviedli k Nemu nemého človeka, posadnutého démonom. 33 A keď vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: Niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo. 34 Ale farizeji hovorili: Mocou kniežaťa démonov vyháňa démonov. 35 A Isus chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v synagógach, kázal Evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh v ľude. 36 Keď však uzrel zástupy, prišlo Mu ich ľúto, lebo boli skľúčení a opustení ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy hovorí svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 38 Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.