Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

1 I vstúpil na loď, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. A keď Isus videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, dieťa, odpúšťajú sa ti hriechy. 3 Tu si niektorí zákonníci povedali: Tento sa rúha! 4 A keďže Isus poznal ich myšlienky, povedal: Prečo myslíte zlé veci vo svojich srdciach? 5 Veď čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na Zemi, hovorí ochrnutému: Vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď domov! 7 I vstal a odišiel domov. 8 Keď to však zástupy videli, divili sa a oslavovali Boha, že dal ľuďom takúto moc. 9 A keď Isus odtiaľ odchádzal, uvidel v mýtnici sedieť človeka, ktorý sa volal Matúš, i povedal mu: Nasleduj ma! Ten vstal a nasledoval Ho. 10 Keď potom stoloval v dome, prišli tam mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s Isusom a Jeho učeníkmi. 11 Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš učiteľ je (a pije) s mýtnikmi a hriešnikmi? 12 Isus to počul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 13 Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem a nie obeť. Neprišiel som volať k pokániu spravodlivých, ale hriešnikov. 14 Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa my a farizeji často postíme, a Tvoji učeníci sa nepostia? 15 A Isus im povedal: Či môžu ženíchovi priatelia smútiť, kým je ženích s nimi? Prídu však dni, keď im ženích bude vzatý a potom sa budú postiť. 16 Nikto predsa neprišíva záplatu z nového súkna na starý odev, lebo ešte viac odtrhne z odevu a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nenalievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú, víno vytečie a mechy sa zničia. Ale nové víno nalievajú do nových mechov a tak sa oboje zachová. 18 Kým im to hovoril, hľa, prišiel k Nemu istý predstavený (synagógy), poklonil sa Mu a povedal: Moja dcéra práve skonala. Poď, polož na ňu svoju ruku a bude žiť. 19 Isus vstal a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. 20 A hľa, žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, pristúpila odzadu a dotkla sa obruby Jeho plášťa. 21 Povedala si totiž: Ak sa dotknem čo len Jeho plášťa, budem zachránená. 22 Isus sa obrátil a keď ju uvidel, povedal: Neboj sa, dcéra, tvoja viera ťa zachránila. A od tejto chvíle bola táto žena uzdravená. 23 Keď prišiel Isus do domu predstaveného (synagógy) a videl tam hrajúcich na flautách a hlučný dav, povedal im: 24 Odíďte, lebo dievčatko neumrelo, ale spí. I vysmiali Ho. 25 Keď bol zástup vyhnaný, vošiel dnu, chytil ho za ruku a dievčatko vstalo. 26 A rozniesol sa chýr o tom po celej krajine. 27 Keď Isus odtiaľ odchádzal, išli za Ním dvaja slepci, hlasno volali a hovorili: Zmiluj sa nad nami, syn Dávidov! 28 A keď vošiel do domu, slepci pristúpili k Nemu. A Isus im hovorí: Veríte, že to môžem urobiť? Oni Mu hovoria: Áno, Pane. 29 Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery. 30 I otvorili sa im oči. Isus im rázne prikázal a hovoril: Dbajte, aby sa to nikto nedozvedel! 31 Oni však odišli a rozniesli chýr o Ňom po celej krajine. 32 Keď títo (slepci) vychádzali, hľa, priviedli k Nemu nemého človeka, posadnutého démonom. 33 A keď vyhnal démona, nemý prehovoril. Zástupy sa divili a hovorili: Niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo. 34 Ale farizeji hovorili: Mocou kniežaťa démonov vyháňa démonov. 35 A Isus chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v synagógach, kázal Evanjelium o Kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh v ľude. 36 Keď však uzrel zástupy, prišlo Mu ich ľúto, lebo boli skľúčení a opustení ako ovce bez pastiera. 37 Vtedy hovorí svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 38 Proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu.