1. kapitola

1 Rodopis Isusa Christa, Syna Dávida, Syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov. 3 Júda splodil Farésa a Záru s Tamarou. Farés splodil Esróma, Esróm splodil Aráma. 4 Arám splodil Aminadába, Aminadáb splodil Nasóna, Nasón splodil Salmóna. 5 Salmón splodil Boóza s Rachábou, Boóz splodil Obéda s Rút, Obéd splodil Jesého a 6 Jesé splodil Dávida kráľa. Kráľ Dávid splodil Šalamúna s Uriášovou (manželkou), 7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azu. 8 Aza splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Ozíu, 9 Ozía splodil Joátama, Joátam splodil Áchaza, Áchaz splodil Ezekíu. 10 Ezekía splodil Manasíu, Manasía splodil Amóna, Amón splodil Josíu, 11 Josía splodil Jechoníu a jeho bratov za babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jechonías splodil Salatiíla, Salatiíl splodil Zorobábela. 13 Zorobábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakíma, Eliakím splodil Azóra. 14 Azór splodil Sadóka, Sadók splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleázara, Eleázar splodil Matána, Matán splodil Jákoba 16 a Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Isus, nazývaný Christos. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť pokolení, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení a od babylonského zajatia po Christa štrnásť pokolení. 18 Narodenie Isusa Christa stalo sa takto: Keď Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, skôr ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Avšak Jozef, jej muž, pretože bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, rozhodol sa tajne ju prepustiť. 20 Keď tak o tom premýšľal, hľa, anjel Pána zjavil sa mu vo sne a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, lebo to, čo je v nej počaté, je z Ducha Svätého. 21 Porodí Syna a dáš Mu meno Isus, lebo On vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. 22 A toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: 23 Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú Mu meno Emanuil, čo v preklade znamená: S nami Boh. 24 Keď sa Jozef prebudil zo spánku, urobil, ako mu prikázal anjel Pána, a prijal svoju ženu. 25 Ale nepribližoval sa k nej, ona však porodila Syna svojho prvorodeného, ktorému dal meno Isus.