Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Keď Isus videl zástupy ľudí, vystúpil na vrch, a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. 2 I otvoril ústa, začal ich učiť a hovoril: 3 Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské. 4 Blažení, ktorí žalostia, lebo oni budú potešení. 5 Blažení tichí, lebo oni zdedia zem. 6 Blažení, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blažení milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. 8 Blažení čistí srdcom, lebo oni uvidia Boha. 9 Blažení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú nazývať Božími synmi. 10 Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Kráľovstvo nebeské. 11 Blažení ste, keď vás budú pre mňa hanobiť a prenasledovať i všetko zlé na vás lživo hovoriť. 12 Radujte sa a veseľte sa, lebo veľká je vaša odmena v nebesiach. Tak prenasledovali aj prorokov pred vami. 13 Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí svoju slanosť, čím sa osolí? Na nič už nie je súca, len aby bola vyhodená von a pošliapaná ľuďmi. 14 Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nemôže ukryť. 15 Ani lampu nezažíhajú a nestavajú pod mericu, ale na svietnik a svieti všetkým, čo sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám, pokiaľ nepominie nebo a Zem, nepominie sa jediné písmeno alebo jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. 19 Keď teda niekto zruší čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a tak bude učiť ľudí, bude nazvaný najmenším v Kráľovstve nebeskom. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude nazvaný veľkým v Kráľovstve nebeskom. 20 Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva. 21 Počuli ste, že predkom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, podlieha súdu. 22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata (bez príčiny), podlieha súdu. Kto by povedal bratovi: Hlupák!, podlieha Veľrade. Kto by povedal: Blázon!, podlieha ohnivému peklu. 23 Keď teda prinesieš svoj dar k oltáru a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď najprv zmieriť sa so svojím bratom a potom príď a prines svoj dar. 25 Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa azda protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a neuvrhli ťa do väzenia. 26 Veru, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nesplatíš aj posledný halier. 27 Počuli ste, že predkom bolo povedané: Nescudzoložíš! 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou vo svojom srdci. 29 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 30 Ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odsekni ju a odhoď od seba. Lebo je pre teba užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. 31 Bolo tiež povedané: Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá rozvodový list! 32 Ale ja vám hovorím, že každý, kto prepustí svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje sa cudzoložstvu, a kto si vezme prepustenú, cudzoloží. 33 Opäť ste počuli, že bolo povedané predkom: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34 Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na Zem, lebo je podnožkou Jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Ale vaša reč nech je áno - áno, nie - nie, čo je však navyše, je od Zlého. 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub! 39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé. 40 A tomu, kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, nechaj mu aj plášť. 41 Ak ťa niekto núti (k službe) na jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, robte dobro tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás hanobia a prenasledujú. 45 aby ste boli synmi vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo On dáva svojmu slnku vychádzať nad zlých i dobrých a zosiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. 46 Lebo ak budete milovať tých, ktorí vás milujú, akú odmenu dostanete? Či to isté nerobia aj mýtnici? 47 A ak budete zdraviť len svojich priateľov, čo robíte navyše? Či tak nerobia aj mýtnici? 48 Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach.