Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

1 Vtedy Duch odviedol Isusa na púšť, aby bol pokúšaný od diabla. 2 A keď sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, napokon vyhladol. 3 I pristúpil k Nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Syn Boží, povedz, aby sa z týchto kameňov stali chleby. 4 On mu však odpovedal: Je napísané: Nielen zo samého chleba bude žiť človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z úst Božích. 5 Nato Ho diabol berie do svätého mesta, postaví Ho na krídlo chrámu 6 a hovorí Mu: Ak si Syn Boží, hoď sa dolu, lebo je napísané: Svojim anjelom prikáže o Tebe, a vezmú Ťa na ruky, aby si azda neudrel svoju nohu o kameň. 7 Isus mu však povedal: Ale tiež je napísané: Nepokúšaj Pána, svojho Boha. 8 Opäť Ho diabol berie na vysokú horu, ukazuje Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a hovorí Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš (predo mnou) a pokloníš sa mi. 10 Nato mu Isus hovorí: Odíď odo mňa, Satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a Jemu jedinému budeš slúžiť. 11 Vtedy Ho diabol nechal a hľa, pristúpili anjeli a slúžili Mu. 12 Keď Isus počul, že Ján bol uväznený, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret, šiel a usadil sa v Kafarnaume pri jazere, na územiach Zabulona a Neftalima, 14 aby sa splnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša: 15 Zem Zabulona a Neftalima, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov, 16 ľud, ktorý prebýval v tme, uvidel veľké svetlo, a tým, ktorí prebývali v krajine a tieni smrti, zažiarilo svetlo. 17 Odvtedy začal Isus kázať a hovoriť: Kajajte sa, lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské. 18 A keď chodil popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov, Šimona, nazývaného Peter, a jeho brata Andreja, ako hádžu sieť do mora, lebo boli rybári. 19 A hovorí im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí. 20 A oni hneď nechali siete a nasledovali Ho. 21 Keď odišiel ďalej, uvidel iných dvoch bratov, Jakuba, syna Zebedeovho, a jeho brata Jána, ako si na lodi so Zebedeom, ich otcom, opravujú svoje siete. I povolal ich. 22 Oni hneď nechali loď i svojho otca a nasledovali Ho. 23 A chodil Isus po celej Galilei, učil v synagógach, kázal Evanjelium Kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom. 24 Chýr o Ňom sa rozšíril po celej Sýrii. I prinášali Mu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpeniami, posadnutých, námesačníkov a ochrnutých. A on ich uzdravoval. 25 Nasledovali Ho mnohé zástupy z Galiley, Desaťmestia, Jeruzalema, Judska a zo Zajordánska.