Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

1 V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ, kázal v Judskej púšti 2 a hovoril: Kajajte sa, lebo sa priblížilo Kráľovstvo nebeské! 3 On je totiž ten, ktorého zvestoval prorok Izaiáš, keď hovoril: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte Mu chodníky! 4 Samotný Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Za pokrm mal kobylky a med divých včiel. 5 Vtedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzalema, celého Judska a celého okolia Jordánu. 6 Boli ním krstení v Jordáne a pri tom vyznávali svoje hriechy. 7 Keď (Ján) videl mnohých farizejov a sadukejov, ako prichádzajú, aby ich krstil, povedal im: Plemeno vreteníc, ktože vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom (Božím)? 8 Čiňte teda skutky hodné pokánia, 9 a nezačínajte nahovárať si: Máme otca Abraháma. Lebo hovorím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť deti Abrahámovi. 10 Veď aj sekera je už položená na koreň stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 11 Ja vás síce krstím vo vode na pokánie, ale Ten, ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorému nie som hoden nosiť obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. 12 V ruke má vejačku, vyčistí si výmlat, pšenicu svoju zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. 13 Vtedy prišiel Isus z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ale Ján Mu v tom bránil a hovoril: Ja mám byť pokrstený Tebou, a Ty prichádzaš ku mne? 15 Isus mu však povedal: Nechaj teraz! Lebo tak máme splniť všetku spravodlivosť. A (Ján) Mu privolil. 16 A keď bol Isus pokrstený, ihneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa Mu nebesá a (Ján) videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval sťaby holubica a prichádzal na Neho. 17 A z nebies zaznel hlas, ktorý hovoril: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom som našiel zaľúbenie.