Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

1 Keď sa Isus narodil v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je Ten práve narodený kráľ židovský? Lebo sme videli Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 I zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Christos. 5 A oni mu povedali: V judskom Betleheme, lebo tak je napísané prostredníctvom proroka: 6 A ty, Betlehem, zem Júdova, nijako nie si najmenší z kniežat Júdu, lebo z teba vyjde Vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael. 7 Nato Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval o čase, kedy sa im zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte a presne zistite, čo je známe o dieťati a keď Ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa Mu aj ja prišiel pokloniť. 9 Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A, hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo Dieťa. 10 Len čo uvideli hviezdu, zaradovali sa nevysloviteľnou radosťou, 11 a keď vošli do domu, uvideli Dieťa s Máriou, Jeho matkou, padli na zem a poklonili sa Mu. Potom otvorili svoje pokladnice a podali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď im vo sne bolo zjavené, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou odišli do svojej krajiny. 13 Keď odišli, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi Dieťa a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem, Herodes bude totiž hľadať Dieťa, aby Ho zmárnil. 14 A on vstal, vzal za noci Dieťa a Jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Bol tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán prostredníctvom proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci znevážili, veľmi sa nahneval a rozkázal povraždiť v Betleheme a na celom jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý si presne zistil od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Jeremiáša: 18 V Ráme bolo počuť hlas, nárek, plač a veľké bedákanie. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať utešiť, lebo ich niet. 19 Keď Herodes zomrel, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte 20 a hovoril: Vstaň, vezmi Dieťa i Jeho matku a choď do zeme Izraela, lebo zomreli tí, ktorí chceli vziať Dieťaťu život. 21 A on vstal, vzal Dieťa i Jeho matku a vrátil sa do zeme Izraela. 22 Keď sa dopočul, že v Judsku kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostal však vo sne pokyn a pobral sa do krajov Galiley. 23 Prišiel teda a usídlil sa v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov, že sa bude volať Nazaretský.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk