Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

1 Keď sa Isus narodil v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je Ten práve narodený kráľ židovský? Lebo sme videli Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 I zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Christos. 5 A oni mu povedali: V judskom Betleheme, lebo tak je napísané prostredníctvom proroka: 6 A ty, Betlehem, zem Júdova, nijako nie si najmenší z kniežat Júdu, lebo z teba vyjde Vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael. 7 Nato Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval o čase, kedy sa im zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte a presne zistite, čo je známe o dieťati a keď Ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa Mu aj ja prišiel pokloniť. 9 Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A, hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo Dieťa. 10 Len čo uvideli hviezdu, zaradovali sa nevysloviteľnou radosťou, 11 a keď vošli do domu, uvideli Dieťa s Máriou, Jeho matkou, padli na zem a poklonili sa Mu. Potom otvorili svoje pokladnice a podali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď im vo sne bolo zjavené, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou odišli do svojej krajiny. 13 Keď odišli, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi Dieťa a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem, Herodes bude totiž hľadať Dieťa, aby Ho zmárnil. 14 A on vstal, vzal za noci Dieťa a Jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Bol tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán prostredníctvom proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci znevážili, veľmi sa nahneval a rozkázal povraždiť v Betleheme a na celom jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý si presne zistil od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Jeremiáša: 18 V Ráme bolo počuť hlas, nárek, plač a veľké bedákanie. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať utešiť, lebo ich niet. 19 Keď Herodes zomrel, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte 20 a hovoril: Vstaň, vezmi Dieťa i Jeho matku a choď do zeme Izraela, lebo zomreli tí, ktorí chceli vziať Dieťaťu život. 21 A on vstal, vzal Dieťa i Jeho matku a vrátil sa do zeme Izraela. 22 Keď sa dopočul, že v Judsku kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostal však vo sne pokyn a pobral sa do krajov Galiley. 23 Prišiel teda a usídlil sa v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov, že sa bude volať Nazaretský.