Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

1 Keď sa Isus narodil v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je Ten práve narodený kráľ židovský? Lebo sme videli Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním aj celý Jeruzalem. 4 I zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Christos. 5 A oni mu povedali: V judskom Betleheme, lebo tak je napísané prostredníctvom proroka: 6 A ty, Betlehem, zem Júdova, nijako nie si najmenší z kniežat Júdu, lebo z teba vyjde Vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izrael. 7 Nato Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval o čase, kedy sa im zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte a presne zistite, čo je známe o dieťati a keď Ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa Mu aj ja prišiel pokloniť. 9 Keď vypočuli kráľa, vydali sa na cestu. A, hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až prišla a zastala nad miestom, kde bolo Dieťa. 10 Len čo uvideli hviezdu, zaradovali sa nevysloviteľnou radosťou, 11 a keď vošli do domu, uvideli Dieťa s Máriou, Jeho matkou, padli na zem a poklonili sa Mu. Potom otvorili svoje pokladnice a podali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď im vo sne bolo zjavené, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou odišli do svojej krajiny. 13 Keď odišli, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi Dieťa a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem, Herodes bude totiž hľadať Dieťa, aby Ho zmárnil. 14 A on vstal, vzal za noci Dieťa a Jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Bol tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán prostredníctvom proroka: Z Egypta som povolal svojho Syna. 16 Keď Herodes zbadal, že ho mudrci znevážili, veľmi sa nahneval a rozkázal povraždiť v Betleheme a na celom jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý si presne zistil od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom proroka Jeremiáša: 18 V Ráme bolo počuť hlas, nárek, plač a veľké bedákanie. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať utešiť, lebo ich niet. 19 Keď Herodes zomrel, hľa, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi v Egypte 20 a hovoril: Vstaň, vezmi Dieťa i Jeho matku a choď do zeme Izraela, lebo zomreli tí, ktorí chceli vziať Dieťaťu život. 21 A on vstal, vzal Dieťa i Jeho matku a vrátil sa do zeme Izraela. 22 Keď sa dopočul, že v Judsku kraľuje Archelaos namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Dostal však vo sne pokyn a pobral sa do krajov Galiley. 23 Prišiel teda a usídlil sa v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo, čo bolo povedané prostredníctvom prorokov, že sa bude volať Nazaretský.